Them kirke
Fakta

Kirke

Af

THEM KIRKE VRADS HERRED Landsbyen nævnes første gang 1338,1 da abbeden i Tvis kloster solgte sit gods i Them til Ove Hase. Sog-net omtales 1391,2 da Anders Ovesen (Hvide) til To-rup gav to lokale hovedgårde, Hedegård og en i Virk-lund (jfr. s. 4155), til bispen i …

Vis mere

Them kirke

0 kommentar 0 anbefalinger

Kirken er placeret på toppen af en øst-vest-gående rygning og har tidligere ligget midt i landsbyen (fig. 44), syd for den 1968 nedrevne skole. Før en brand 1861 dannede den firlængede †præstegård skel på nordre del af kirkegårdens østside, hvor et yngre stuehus i dag fungerer som sognegård, mens en ny præstebolig er byg-get længere sydpå. Kirkegården er i nyere tid i flere omgange ud-videt mod øst,18 mens udstrækningen mod de andre verdenshjørner i alt væsentligt svarer til tilstanden på fig. 44. Hegningen har forskellig be-skaffenhed på de fire sider: Mod øst er der i for-bindelse med udvidelserne opsat cementafdæk-ket, indvendig pudset brudstensmur, på de an-dre sider er der på grund af terrænfald støtte-mure af brudsten og her ovenpå: I nord en hæk på vestre halvdel, raftehegn på den østre, i vest tjørnehæk og klippede elm, i syd tjørn og lind, som har afløst elm. Tidligere udgjordes hegns-muren af stengærde, som nævnes første gang 172519 med bemærkning om, at det fornylig var blevet lagt op. Ved midten af forrige århundrede begyndte man at tale om omsætning af hele di-get. Den kraftige støttemur på vestsiden, mod ho-vedgaden, er opført 191220 i sammenhæng med tre af kirkegårdens nuværende fem indgange. Det er dels den tofløjede hovedport midtpå, i for-bindelse med en brolagt trappe, der leder fra ga-den op til kirkegårdens niveau, dels en låge yderst i hver ende, hvor den danner et afskåret hjørne. Disse tre indgange er udformet med jerngitterfløje mellem rødstenspiller med pyra-midalske, korskronede cementafdækninger (nu ændret ved hovedporten). Med fordybede ver-saler læses på en kalkstensplade (26 x 32 cm) på portens nordre pille: »Aar 1912 rejstes denne kir-kegaardsmur af fru Petersen, Ry« (jfr. s. 4110). De to øvrige indgange sidder i øst: I midten, i tilknytning til forplads over for den ældre præ-stegård, mellem to udvidelsesafsnit, er der en tofløjet jerntremmeport mellem cementafdæk-kede rødstenspiller, og en tilsvarende låge er an-bragt i den nye afdeling nær kirkegårdens syd-østre hjørne.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Them Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Them kirk

De ældste dele af Them kirke - koret og skibet - er bygget omkring 1200. Senere har man bygget…

Them kirke

Kirken er placeret på toppen af en øst-vest-gående rygning og har tidligere ligget midt i…

Billeder (23)

Links (1)