Buerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-21

Fredningsnr.
33222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/7 1931, greve A.P. Bernstorff Mylius til Kattrup. Langdysse 38 x 18 m med 2 jævnsides liggende kamre med henh. 3 og 4 bæresten, ingen dæksten; disse ligger i sydsiden af en røselignende forhøjning 1 x 8 m. Også i sydenden en lig- nende, omend lavere forhøjning, mens der ingen høj er på midten. Randsten: V 4, S 2, Ø 5, N 5. Krat. D. 12/11-43 modtaget tilladelse til fjernelse af bevoksningen.
Undersøgelsehistorie  (15)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På en stærkt bevoxet lavere Forhøjning ligger to fritstaaende Gravkamre i 4 1/2' indbyrdes Afstand. Det ene, 0stligste bestaar af 4 Sidestene, Dæksten mangler. Det er af reetangulair Form, 4 1/2' langt, 2 1/4' dybt og 2 1/2' bredt. De to mindre Endestene hælde stærkt indad. Længderetningen er SV-NØ. -Det andet Kammer kunde paa Grund af Bevoxningen ikke nøiagtigt indmaales, men syntes at være af samme Dimensioner som foregaaende dets længderetning er den samme: Dækstenen og den SV Endesten mangle. -De to nævnte Gravkamre kunde, efter den indbyrdes Beliggenhed, have været kamre i en Langdysse, men der saas ingen spor af Randstene eller Jordforhøining. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1937 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3322:61, Status: A

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 38 x 18 m., med 2 jævnsides liggende Kamre med henh. 3 og 4 Bæresten, ingen Dæksten; disse ligger i Sydsiden af en røslignende Forhøjning, 1 x 8 m.; opad i Sydenden en lignende, omend lavere Forhøjning, medens der ingen Høj er paa Midten. Randsten: V. 4, S. 2, Ø. 5, N. 5. Krat.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 869/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 869/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse? (i udyrket stykke ca. 40x20 m). Indenfor et udyrket tilvokset stykke findes 2 forhøjninger, ene mod NØ, anden SV. Mod NØ mål ca 1,3x10x10 m med diffus fod. I V-kanten 2 aflange dyssekamre med 2 m' afstand, begge SØ-NV, det nordlige m/2 aflange bæresten (nordl. flækket) N-S og 1 mod Ø, indre mål nu ca 2x0,6 m, ingen sten mod V, ingen dæksten. Det sydlige bygget på samme måde, den V'lige endesten bevaret, ingen dæksten, indv. mål ca 1,4x0,6 m, kamrenes bæresten ligger ca 0,6 m under højtoppen. Der findes randsten, stenstykker og marksten, usikker tolkning, kamrene ligger "skævt" på højresten. Omtrent 13 m SV for kamrene findes en rund forhøjning, mål ca 1x10x10 m, hvor der anes randsten? og stentoppe i højen, + sekundære sten, intet tegn på kammer. Dog findes 1 lille "rammeformet" stenlægning på toppen, af marksten ca 15 cm store, indre mål ca 0,7x0,15 m. Tilfældighed/del af anlæg?, retning Ø-V. Ca 2 m fra NØ'lige højnings højfod er der anbragt et foderly af 4 stolper plankedækket med halm, ses ikke på afstand. Der findes også dynger af marksten hist og her samt grene/kvas. Der er adgang til dyssen ad en sti langs markskel. Den ligger højt i terræn nær skråning ned mod ådal mod NV, ca 100 m til landevej. Mål: 1,5x40x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse? højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1986 Aflysning
Journal nr.: F53-3004
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-3004
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3004
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
HØJ 1 x 10 m. Mange sten ses i højtop og højfod, mange af dem dog marksten. I udyrket område.

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tinglysning/aflysning på matr.nr. 8c samt tinglysning på matr. nr. 8d.

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)