Hallebyore
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030202-33

Fredningsnr.
322243

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Velbevaret kammer sat af store sten. Overliggeren nedskre- det. De fleste randsten jorddækkede. En vej har bortskåret en lille del af fodkransen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer bestaaende af 4 Stene, i Længderetningen SØ-NV. 5' lang, 2 1/4 dyb, 2' bred. Den flade Dæksten er bortvæltet mod SØ. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Gravkammer sat af store Sten. Overligger nedskredet. De fleste Randsten tilstede omend jorddækkede. En Vej har bortskaaret en lille Del af Fodkransen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret dyssekammer beliggende ved skovvej. Denne har skåret en lille del af fodkransen i S væk. 4-sidet dyssekammer. 4 bæresten, hvoraf den SØ-lige hælder indad. Mod SØ og Ø ses 6 store sten fra randstenskæden. Mellem disse og dyssekammeret findes en lægning af håndstore sten. Ved kammeret desuden en pakning af ildskørnet flint. NV for kammeret ses yderligere 2 randsten. Nyplantning af træer helt op på randstenskæden til dyssen. Skovfoged P. Buch blev gjort opmærksom herpå, men han ønskede ikke at fjerne dem indenfor en zone på 5 m. Han fremførte, at det drejede sig om normansgran, der holdes som afgrøde på linie med landmandens korn, som gerne måtte sås helt hen til fredede anlæg. Han erklærede, at han ville føre sagen frem i Skovfogedforeningen (?) og var villig til at tage en sag på, om træerne skulle fjernes. M.h.t. hegnet oplyste Skovfoged Buch, at hegnet var placeret for at friholde dyssen, men at han ikke var klar over randstenskæden. I betragtning af at der kunne påføres dysseanlægget yderligere skader ved at hive hegnspælene op, fandt jeg det bedst at lade hegnet blive stående. 13.06.: Aftaltes det, at hegnet blev flyttet udenfor dyssen, når det skulle udskiftes (om ca. 10 år). 06.06.: 4 pæle, der afgrænser anlægget, er banket ned. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt dyssekammer beliggende ved skovvej. ** Sagsbehandlerkommentarer ** ECP overdrager problemets løsning til en sagsbehandler. Fredningsstyrelsen har accepteret en tidsbegrænset disp. på 5 år for beplantningen, samt at hegnet indtil videre må blive på sin nuværende plads. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint dyssekammer ved skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)