Lange Peders Begravelse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030203-13

Fredningsnr.
342120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdyssen Lange Peders Begravelse 40 x 10 x 2 m afgravet fra begge ender. Kammer af 3 bæresten og del af sprængt dæk- sten; lidt nordl. 2 sidesten af andet kammer. Randsten: Ø 9, V 2. Nyplantede buske. NMI: .......2 sidesten af ansl. kammer............
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprindelig meget anselig, nu for begge Ender stærkt afgravet Langdysse "Lange Peders Begravelse" kaldet, ca. 150' lang i N- S, 27' bred og 7' høi. Nær Dyssens søndre Ende sees i Retn. N-S et udgravet, firsidet Gravkammer, 7' langt, 2 1/2' bredt og høit; det har oprindelig været sat af 4 sten, een for hver Side og Ende, men den nordre Endesten mangler nu. Dækstenen er afvæltet og ligger itukløvet. 4 1/2 Fod fra dette kammer sees i Jordhøien en meget stor Sten. Af Randsten findes for den østre Side 11 (deraf 3 væltede), for den vestre 2, for den søndre Ende 1 væltet og for den nordre ingen. Randstenene ere meget anselige, indtil 6' høie. Desuden ligger paa Mindesmærket flere Fragmenter af Sten, der sikkert ere Rester af Randsten. Van Deurs nævner, at Langdyssen i 1851 var 180' lang, at der for hver af de to Ender fandtes 4 Randsten af 6 Fods høide, og for hver af de to Langsider 27 sten. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Lange Peders Begravelse", 40 x 10 m., 2 m. høj, afgravet fra begge Ender; Kammer af 3 Bæresten og Del af sprængt Dæksten; lidt nordl. 2 Sidesten af ansl. Kammer; Randsten; Ø. 9, V. 2, Nyplantede Buske.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, "Lange Peders Begravelse", N-S. Dyssen måler ca. 2 x 40 x 10 m med god pløjeafstand, særligt mod V, hvor der er en tilgroet brink. Der ses 2 randsten mod V og 9 mod Ø, stejle afgravede ender mod N og S. Omtrent ¼ fra S-enden er en større aflang lavning, ca. 8 x 3 x 1 m dyb, mod S i denne ses 2 aflange bæresten til en grav i højens retning og 1 bortskubbet dæksten, et stykke mod SØ. Der findes 1 mindre sten på bærestenen mod V, en opvæltet endesten fra graven ? Indre mål ca. 1,8 x 0,65 m. Der anes 1 endesten mod S. Der anes ikke sten til et nordligere kammer, antagelig mulddækket. Intet tegn på at der er fjernet sten. Højen videre mod N ser velbevaret ud. Der findes en lille dynge marksten mod SØ - mindre omfang, ikke påtalt. Dyssen er ret tæt bevokset. Findes i højt terræn, ca. 500 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse nær høj - i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)