Rederslev
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-11

Fredningsnr.
332244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3322-42, 43, 44. Tingl.: 11/7 1889, skænket til fredning af kammerherre, greve E. Molkte til Nørager; fredningen tiltrådt af fæsteren, gårdmand Rasmus Jensen. Ved overgang til nyt fæste vil der om hvert af de fritstående gravkamre blive udlagt et areal af 6 fod til alle sider. Dipl. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen. Anseelig langdysse, 100 x 8 x 2 m. Dækstenene af 2 kamre ses og et hul efter et 3. Randsten: SØ 6, SV 57, NØ 64. I nordvestenden et lille, af mindre sten bygget kammer 3 x 2 m med åbning mod NV.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved forannævnte Mindesmærke ligger en anselig og velbevaret Langdysse, 312' lang i Retn. NV-SØ, 27' bred og 2-4' høi. Den indeslutter to Gravkamre, hvis Dækstene ses fritliggende, men som forøvrigt ere skjulte i Jordhøien. Den ene af disse to Dæksten er 9', den anden 9 1/4' lang. 55' fra det nordvestligste af de to Kamre findes i nordlig Retn. et større, firkantet Hul, der maaske kan være et Minde om et tredie, nu forsvundet Kammer Af Randsten findes for den sv. Side 62 (de 17 mere eller mindre udfaldne), for den nø. Side 74 (de 41 hældende eller udfaldne), for den nv. Ende 1 (væltet) og for den sø. Ende 3 (de to væltede); for denne Ende ere Randstenene størst, ca. 6' høie. Tegning A.P.Madsen, 1889. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Langdysse, 100 x 8 m., 2 m. høj. Dækstenene af 2 Kamre ses og et Hul efter et 3. Randsten: SØ. 6, SV. 57, NØ. 64. I Nordvestenden et lille af mindre Sten bygget Kammer, 3 x 2 m., med Aabning mod NV.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca 2x100x8 m (højrest mod SØ, hvor terrænet er lavest), retning NV-SØ. God pløjeafstand. 3 kamre oprindelig. Dæksten ca 0,6 m op over højen. Mod N: En lavning ca 3x2 m i højens retning, ca 0,5 m dybt. Midt: Der ses en stor aflang dæksten i højens retning. Mod S: En lidt mindre aflang dæksten i højens retning. Der ses en del randsten. Mod SØ 6, SV 40, NV 3, NØ 59, flere udvæltede, ret tilgroede. I NV er en nærmest rampeformet stensat indgravning, antageligt sekundært nyere anlæg, mål ca 3x2 m til ca 0,5 m dybt, ret tilgroet. Der ser ikke ud til at være fjernet randsten, snarere tilgroede. Dyssen er tilgroet med græs og enkelte buske, især mod SØ. Den ligger på skråning, ned mod moseområde mod SV, helt ud til landevejen mod SSV. Nær andre dysser. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse m/rest af 3 kamre. På skråning ned mod moseområde. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig mere end 100 m. lang langdysse.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)