Hødysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-16

Fredningsnr.
332236

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/9 1887, skænket til fredning af kammerherre, greve E. Molkte; fredningen tiltrådt af fæsteren, gårdmand Jacob Hansen. Afmærkn.: MP 1894, ved godsforvalter Berthelsen. Dyssekammer af 5 bæresten, hvoraf 1 er skredet indad og 1 noget hældende dæksten. 2 små gangsten. Højen 1 x 14 m. I randen flere mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ganske tæt op til den under foregaaende Nr. [sb.15] omtalte Langdysse findes en Høi,"Hødysse" kaldet, omsluttende et udgravet Gravkammer med Gang. Kamret er bygget af 5 Sidestene, er 5'4" langt og 4'8" bredt; Høiden kan ikke angives, da Kamret er fyldt med mange fra Marken indkastede Haandsten. Over Kamret ligger en anselig Dæksten, der tillige hviler paa de to inderste Gangsten. Af Gangen, som vender mod ØSØ, spores ialt to Sidesten for hver af de to Sider; Gangens Bredde skjønnes at være ca. 2'. Høiens Fod er afskaaret i en Fiirkant, mod Sydvest 42' lang, mod NØ 43', og fra NV-SØ 16-42 -30'. Indenfor Foden sees to Stenkredse udenom hinanden, den inderste bestaaende af 14, den yderste af 15 Sten. Tegning af A.P.Madsen, 1889. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten, hvoraf 1 er skredet indad, og 1 noget hældende Dæksten; 2 smaa Gangsten. Højen 1 x 14 m.; i Randen flere mindre Sten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler ca 1,5x18x18 m med en noget diffus afgrænsning, da den ligger på bakketop. Kamret har 5 bæresten og er polygonalt, det måler ca 1,5x1,2 m i NØ-SV'lig retning. Der ses 2 gangsten i Ø'lig retning. Dækstenen er skredet nedad mod Ø, den rager ca 1,5 m op over højen. Der ses flere stentoppe især mod N i højens overflade og sider, nogle kan måske være randsten. Højen er ryddet for slåen?krat i ca S-SØ'lig halvdel, ellers tæt tilgroet. Der er lagt enkelte halmknipper og avner ? ud til vildtet - ikke påtalt. Kunne ved pleje blive ***. Den ligger ca 250 m fra gårdsvej og 400 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, på markent bakketop, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)