Dyssegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030210-28

Fredningsnr.
332231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/10 1896, greve hofjægermester U.J.A. Bernstorff- Mulius til Kattrup. Sammenskredet dyssekammer; kun 2 sidesten på plads, resten skredet ned i tidligere grusgrav. Højen 0,5 x 8 m, med 5 rand- sten i Ø.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Kanten af en Grusgrav findes et fritstaaende Gravkammer, bygget af 5 stærkt indadhældende Sten, 7' langt i Retn. ØNØ-VSV 4'8" bredt og 5' høit. Den vsv Endesten er væltet ned i Grusgra ven. Fra ØNØ er der en 1' bred Indgang til Kamret, hvilken dog nu er tilfyldt med Haandsten; tæt indenfor Indgangsaabningen sees en 2'4" lang Tærskelsten. Over Bærestenene ligger endnu Dækstenen, 7' lang. 10' fra Kamrets ønø Ende staar der i en Række fra N-S 5 Sten, som sikkert ere Randsten; om Kamret og har ligget i en Runddysse eller Langdysse, kan ikke sikkert afgjøres. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sammenskredet Dyssekammer; kun 2 Sidesten paa Plads, Resten skredet ned i tidligere Grusgrav. Højen 1/2 x 8 m. med 5 Randsten i Øst.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler ca 1x10x8 m i N-S'lig retning, afrundet form nu. Mod Ø ses 6 randsten, rundet sætning - opr. en runddysse antagelig. Højen mod V er bortgravet, så kamret er skredet ned i den retning (tidl. grusgrav). Der ses 2 bæresten (1 n + 1 Ø) + 2 væltede SV herfor. Dækstenen ligger ca 3 m i afstand, nedenfor kamret i ældre grusgrav, på oversiden? Både i ældre grusgrav og højens V'lige halvdel findes mange sten, både større og mindre, de store kan være bortvæltede randsten. Bærestenene rager ca 0,5 m op over højen, kamrets form uvis, 4-sidet med lige store bæresten? Tilvokset med birketræer og løvtræer + buskads. Den ligger ret højt i et åbent landskab, ca 100 m fra frusvej og 375 m fra landevej. Ejer: 3322.32. ** Seværdighedsforklaring ** Rund?dysse, ret højt i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)