Vedbygård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-7

Fredningsnr.
332251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby, matr.nr. 29c og Conradineslyst. Langdysse 25 x 7 x 2 m. 3 kamre: vestligt aflangt - firkantet, 3 bæresten, dæksten, kort gang; i midten 3 bæresten, dæksten, afl.-firkantet; østl. firs. kammer, 3 bæresten, ingen dæksten. Randsten: VNV. 5, N. 31, Ø.1, S. 31. Langs sydsiden, nedenfor randstenene, et stendige. Høje træer i have. Smukt mindesmær- ke. NMI: Langdysse, 25 x 7 m. 2 m høj. ...Langs sydsiden, udenfor randstenene ....
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En langdysse, velbevaret, i Retn. VNV-ØSØ, 80' lang, 21' bred. Jordhøiens Høide er 5-6'. 7 1 2/' fra den øsø Ende ligger et Kammer af uregelmæssig polygon Form. Dets største Brede er 4', største Længde 5', største Høide 1 3/4'. Det bestaar af 4 Bærestene, hvoraf den ene er indvæltet i Kammeret, og 1 Dæksteen, der deelvis er nedgleden. Fra Kammeret fører mod NØ en Gang, bestaaende af 6 Stene, af 12 3/4' Længde og 1-2' Brede.- 2 1/2' fra dette Kammer ligger et andet firsidet Kammer i Retning NNØ- SSV, med Udgang mod SSV. Det er sat af 5 større og, i Mellemrummene mellem disse, endeel mindre Stene. De to nærmest Udgangen værende Stene staa saa nær ved hinanden, at Udgangens Brede kun er 1 1/2', medens Kammerets Brede varierer fra 2 2/3- 4'. Dets Høide er 4' og Længde 6 1/2'. Bærestenene ere flade indadtil og hælde svagt indad. Kammeret dækkes af en Overligger, der strækker sig fra Udgangen til henimod Bagvæggen, men ei naaer denne, hvorfor det resterende Stykke dækkes af tre andre, mindre Stene. Udvendig naaer den omgivende Jordforhøining helt op til Kammerets Dækstene, undtagen ved Udgangen. - 17' fra dette Kammer, ligger et tredie firsidet Kammer, der mangler Overligger. Det synes at være dannet af 4 Stene, men var saa stærkt bevoxet at nærmere Undersøgelse umuliggjordes.- Af Randstene fandtes: for den vnv Ende 3 (hvoraf 1 væltet), langs den nordre Side 18 (hvoraf 7 væltede), for den øsø Ende 6 (alle væltede), langs den søndre Side mindst 8 (hvoraf mindst 4 væltede). Langs Dyssens søndre Side løber et Steendige, til hvilket adskillige af Randstenene skulle være blevne anvendte. Dyssens nuværende Tilstand skal for ikke en ringe Deel skyldes en for adskillige Aar siden foretagen Restauration (Mundtlig Meddelelse). Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 7 m, 2 m høj. 3 Kamre: Vestligt aflangt-firkantet, 3 Bæresten, Dæksten, kort gang; I Midten 3 Bæresten, Dæksten, afl.-firkantet; Østl. firs. Kammer, 3 Bæresten, ingen Dæksten. Randsten: VNV 5, N. 31, Ø. 1, S. 31. Langs Sydsiden, udenfor Randstenene et Stendige. Høje Træer i Have. Smukt Mindesmærke.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca 1,5x30x7 m (længere end tidligere beskrevet) - et stort væltet løvtræ vanskeliggjorde dog måltagning. Den ligger i Ø-V'lig retning med en lille drejning mod NV-SØ. Randsten V 5, N 31, Ø 1, S 31? (væltet træ henover stenene mod S). Der er 3 kamre i højens retning. Det vestlige består af et aflangt kammer med 3 bæresten og 1 dæksten, åbning mod V, indre mål ca 1,5x0,5 m, ingen synlige gangsten. Retning Ø-V. Det midterste: Som det vestlige, mål ca 1,6x0,7 m. Dækstenen ser ud til at være en del af 1 større sten (ligesom det vestlige, måske af samme sten?) Daksten ca 0,5 m op over højen. Det østlige: Der er 1 aflang bæresten mod N, 1 mindre mod V og 1 rest mod S, ingen mod Ø. Ingen dæksten, indre mål ca 1,2x0,6 m? Der er placeret lidt affald ved randstenene mod V, bla. et cementrør og mod Ø et lille havehus. Det gamle væltede træ bør fjernes, da det dækker for udsyn til dyssen fra den nærliggende landevej mod S. Vejen er placeret på dæmning og ligger lidt højere i terræn. dyssen ligger ret lavt i terræn nedenfor bakkedrag mod NØ, ca 10 m fra landevej. Kunne ved pleje blive ***. Stengærde langs randstenene mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse med 3 kamre og mange randsten. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Syv store egetræer vokser på langdyssen. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.