Vedbygård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-10

Fredningsnr.
33234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst, matr.nr. 1l. Langdysse 8 x 4 x 2/3 m. I midten stor sten (af kammer?) Randsten: S. 3, Ø. 6, N. 3, V. 6. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 26' lang i Retning N-S, 13 1/2' bred. Den omgivende Jordhøi er 1' høi. 9 3/4' fra den s Ende ligger et Kammer, der aldeles dækkes af Jorden; kun Overliggeren er synlig: 6' lang i Retn. Ø-V, 4' bred. Af Randstene findes: for den s Ende 3 (hvoraf 2 væltede), langs den ø Side mindst 6 (hvoraf 5 væltede), for den n Ende 3 (hvoraf 2 væltede), langs den v Side 6 (hvoraf 4 væltede). De største af Randstenene staa for Dyssens Ender og ere indtil 3' høie. Kammeret skal for endeel Aar siden være bleven udgravet og Dækstene atter anbragt paa sin Plads (Mundtlig Meddelelse). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 4 m., 2/3 m. høj. I Midten stor Sten (af Kammer ?). Randsten: S. 3, Ø. 6, N. 3, V. 6. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre langdysse N-S. Langdyssen måler ca 0,7x8x4 m, hvor måltagning og beskrivelse er vanskelig p.g.a. tæt bevoksning af bl.a. graner ved og på dyssen. Randsten ser ud til at være tilstede, opgav at tælle dem p.g.a. bevoksning og sne. Omtrent i midten er en uregelmæssig lavning, hvor der ses spredte sten, hvor den ene er lidt større, antagelig fra 1 kammer. Kun et område på midten og mod S er nogenlunde uden bevoksning. De omgivende graner er ca 20-30 år og står i et lille granstykke i S-kanten af ældre løvskov på skrånming ned til bækleje. I en tidligere (nu indhegnet) lysning? er der plantet smågraner, alder ca 3-4 år? i en afstand af 10-20 m fra dyssen. Da dyssen i forvejen er fuldstændig skjult af bevoksning, har jeg ikke påtalt dette. Dyssen ligger ret højt nær nordskråning, svær at finde, i svært tilgængeligt = tilgroet blandet skov - ingen nærliggende skovstier mere. Omtrent 100 m til skovvej og 600 m til landevej. Fejltrykning: Der er trykt et X ved en næsten parallel skovvej (ret tilgroet mod S), ca 100 m mod SØ. På dette sted er en lavning i ældre granplantage, hvor der ligger spredte større sten - har intet med en megalit at gøre. Ca 20 m NV herfor er trykt o, hvad der ligner en højrest, = svag højning, hvor der ses enkelte stentoppe, ser ud til at være en sløjfet høj. Tidligere har der været en skovvej parallelt med den trykte (nuværende= - den er næsten helt tilgroet, men kan dog anes, ca 75 m mod V, og "låger" i det nyplantede område markerer forløbet. Langdyssen ligger ca 10-20 m NV-N for den NØ'lige itæt bevoksning af gamle graner. Ejer: 3323.3. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Ligger ved vandre- cykelsti i skov.