Vedbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030211-17

Fredningsnr.
33232

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Vedbygård, Ruds Vedby og Conradineslyst matr.nr. 3a. Tingl.: 16/8 1894 (Kammerherre, greve E. Moltke til Nørager). Afmærkn.: MP (1894, ved godsforvalter Berthelsen). MS i stedet for mærkepælen, som efterhånden var væltet (1917, oberstl. Lund). Rest af langdysse; ingen høj. Kammer af 3 bæresten, ingen dæksten. Kun randsten i vestsiden; N. 3, V. 4, S. 4.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Langdysse, beliggende paa ganske flad Mark uden Spor af Jordhøi, i Retning VNV-ØSØ. I 36' Afstand fra den v Ende ligger et firsidet rectangulairt Kammer, opr. dannet af 4 Stene, af hvilke nu den ene (den ø Endesteen) mangler. Kammeret er 5' langt, 3 1/4' bredt, 3 3/4' høit. Af Randstene findes: for den v Ende 4, langs den n Side 3 (hvoraf 2 væltede), langs den s Side 4 (hvoraf 1 væltet). Da Randstene ganske mangle for den ø Ende, lader Dyssens Længde sig ikke angive. De største Randstene staa for den v Ende og naae her en Høide af 6'. De bortførte Randstene skulle for eet Aarhundrede siden være blevne anvendte til et nærliggende Steengjærde. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse; ingen Høj. Kammer af 3 Bæresten, ingen Dæksten. Kun Randsten i Vestenden: N. 3, V. 4, S. 4.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse mål ca 0,3x21x8 m, hvor der anes højrest ved randstenenes inderside. Måltagning vanskelig, da højrest næsten ikke er bevaret og er foretaget ud fra enkelte randsten og bevoksning af meget gamle løvtræer på højen (ser det ud til). Omtrent på midten til ca 1/3 fra formodet Ø-ende er 1 aflangt kammer med 1 bæresten V, 1 S, 1 N og åbning mod Ø, indre mål ca 1,4x1x1 m højt (ingen dæksten). Randsten er bedst bevaret i V-enden, hvor der er 4 randsten, mod N 3, S 4, Ø ingen. Der ses flere mindre sten mod N (sekundære/sprængte randsten?). Omtrent 2,5 m NØ for kamret ses 1 større sten, top af afvæltet dæksten? Kamret var dækket af et tæt lag grene som "tag" for en hule. Jeg fjernede det. Dyssen ligger i et mindre udyrket, nu træ, græs og buskbevokset stykke ud til vej mod S og Ø, i et ret fladt terræn med andre mindesmærker. På grund af underbevoksning kan det være svært at lægge mærke til dysse, der ligger N for stengærde ved landevej. Området kunne trænge til en vis pleje af bevoksning. Ejer: 3323.3. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, meget tilgroet, ud til landevej, nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)