Stedstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-8

Fredningsnr.
33258

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret jættestue omgivet af 1,2 x 15 m stor høj, afgra- vet og afpløjet fra alle sider. Den SØ-halvdel af højen næsten bortgravet. Kamret NØ-SV, 2 x 5 m består af 10 bære- sten, hvoraf den ene er væltet - og 1 stor dæksten. Af gan- gen, der går ud fra SØ-langside, ses 2 dæksten, den vestlig- ste vist skredet ned i gangen. I kamret en del skrammel hid- ført efter sidende af forrige ejer. Græsklædt med tjørnebuske.
Undersøgelsehistorie  (11)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret prospekt.

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Jættestue, omgiven af en 15 M bred, 1,20 høj, delvis kratbevoxet Højning, der er afgravet og afpløjet paa alle Sider. Kamrets Retning SV til S - Nø til N, Gangen udgaar mod SØ. Kamrets Længde c. 5 M, Bredde ved den sydvestlige Ende 2,15. Af Bærestenene ses: 6, som danne Kamrets sydøstlige Side, 2, som danne dets sydvestlige Ende, samt i den nordvestlige Side 3. Kun den sydvestlige Del af Kamret staar nogenlunde uforstyrret; her hviler en Overligger, der er 3,65 lang, 1,7 bred, 1,5 tyk, og paa hvis Overside findes en 0,05 bred skaalformet Fordybning, paa de sydvestlige Endestene, den nærmeste Sten mod NV og de to nærmeste Stene mod SØ; paa de to sidste er der, for at Væggen kunde faa tilstrækkelig Højde, lagt to mindre Stene. Af Gangen, som udgaar mellem 3. og 4. Sten i Kamrets sydøstlige Side, findes paa Plads kun disse to Stene med deres Overligger; 5 andre større Stene henligger i en Nedgravning, som angiver Gangens Plads; Gangens Bredde inde ved Kamret 0,60. Den nordøstlige Del af Kamret er mere eller mindre sammensunken og til dels skjult under Jordfyld og Sankestene. - Efter Meddelelse er Jættestuen udgravet c. 1875 af en nu afdød Apotheker i Hvalsø; der fandtes 5 Skeletter og 3-4 Flintøxer i Kamrets sydvestlige Ende. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Jættestue omgivet af 1,20 x 15 m stor Høj, afgravet og afpløjet paa alle Sider. Den SØ. Halvdel af Højen næsten bortgravet. Kammeret, NØ-SV, 2 x 5 m, bestaar af 10 Bæresten, hvoraf den ene er væltet, og en stor Dæk-sten. Af Gangen, der gaar ud fra SØ. Langside ses 2 Dæksten, den vestligste vist skredet ned i Gangen. I Kammeret en del Skrammel hidført efter Sigende af forrige Ejer. Græsklædt med Tjørnebuske.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuerest. Højen måler ca 1,2x15x15 m, beskrivelse vanskelig p.g.a. tæt kratbevoksning. Den ser ud til at være intakt, god pløjeafstand. Kun mod SV er der en åbning i vegetationen og der anes bæresten, dækket af 1 stor dæksten, der rager ca 1,8 m op over højen. Jættestuen ligger højt på Stestrup Bjerg men videre udsyn vanskelig p.g.a. levende hegn mod S. Den ligger ved meget ringe markvej, ca 500 m til offentlig vej. Kunne ved pleje blive et pænere fortidsminde. I kamret ligger nogle marksten - ingen påtale. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue (nu tilgroet) højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)