Baarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030304-11

Fredningsnr.
33256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret dyssekammer Ø-V i høj, 1,6 x 13 m. Kistens nor- dre langside dannet af 2 sten og søndre langside af 2 sten. Mod V en væltet? sten, der dog synes lovlig smal til at være endesten, i liggende stilling kunne den derimod passe som tærskelsten. 1 m fra kistens vestende ligger i forlæn- gelse af hver af langsiderne 1 stor sten, muligvis gangsten bragt ud af leje. En eventuel gang har været i forlængelse af kistens østende, thi søndre langside fortsættes af en 3. sten, der har stor lighed med en gangsten, ydermere snævrer kisten stærkt sammen mod øst. En overligger, der er på plads, er snarest en fladagtig tyk helle. Kisten har mindst haft 1 overligger til, antagelig har det været den store stenblok, der ligger SV for kisten. Bevokset med 3 træer og græs. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Stenaldersgravkiste i en 13 M bred, 1,60 høj Høj, ved hvis Fod mod S en større omvæltet Sten; i Højens Nordside en med Sankesten fyldt Afgravning. Kistens Retning Ø-V; Bredde mod Ø 0,50, omtrent ved Midten 0,95. I den sammensunkne vestlige Ende ligger 3 større Stene (mulig Bærestene); i den østlige Del staa 2 Bærestenen i den nordlige, 2 i den sydlige Side; den østlige Endesten mangler. Den oprindelige Længde kan ikke angives. De staaende Bærestene rage 1,10 op over Fylden i Kisten. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dyssekammer Ø.-V. i Høj, 1,60 x 13 m. Kistens nordre Langside dannet af 2 Sten og søndre Langside af 2 Sten. Mod Vest en væltet(?) Sten, der dog synes lovlig smal til at være Endesten, i liggende Stilling kunde den derimod passe som Tærskelsten. 1 m. fra Kistens Vestende ligger i forlængelse af hver af Langsiderne 1 stor Sten, muligvis Gangsten bragt ud af Leje. Dog tyder noget paa at en eventuel Gang har været i Forlængelse af Kistens Østende, thi søndre Langside fortsættes af en tredie Sten, der har stor Lighed med en Gangsten, ydermere snævrer Kisten stærkt sammen mod Øst. En Overligger, der er paa Plads, er snarest en fladagtig Helle. Kisten har mindst haft 1 Overligger til, antagelig har det været den store Stenblok, der ligger SV. for Kisten. Bevokset med 3 Træer og Græs. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Højen måler ca 1,6x13x13 m, af noget uregelmæssig form, mod NØ noget afskåret af markvej til gård. Rundhøj? Omtrent midt på højen er et aflangt Ø-V kammer med 2 bæresten N, 2 S, 1 væltet V (ret smal sten). Kamret smalner til mod SØ. Ret flad (flækket) dæksten, har sikkert været meget større. Kammermål ca 1,7x0,8 m nu. Umiddelbart V for og i kamret anes flere sten, heraf 2 større ca 1 m V for kamret, mådke fra et andet kammer/sekundære randsten. Ca 1,5 m SV for kamret ligger en større, ret flad sten, dæksten til kamret/andet kammer? Stenene rager 0,4 m op. Højen er mod S bevokset med nælder og buskads, hvori der anes sten, måske 1 randsten in situ mod S og SØ + sekundære marksten i en større dynge mod SØ- Ret højt i småbakket landskab, vidt udsyn. Gård SV for dyssen hedder Højdyssegård (tidl. ejer) - nuværende Dyssehøjgård i Bårup. Bad ejer fjerne stendyngen, sagde han ikke havde tid og var tilsyneladende ikke villig til at gøre det, fremhævende dyngen lå der, da han overtog gården for ca 4 år siden. Dyngen måler ca 2x1x1 m høj med flere store sten, flere sten ser ud til at været af nyere dato, andre ret tilgroede i hindbærkrat. Jeg sagde, kontoret ville tage stilling til dyngens fjernelse og gav ham en kopi af fredningsloven og fremhævede § 50. Fik at vide at dyssens overligger kaldtes "Syngesten", da den klinger, når man banker/slår på den med en anden sten - og det gør den. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse i åbent landskab, med overligger kaldt "Syngesten". Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)