Kongsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030306-5

Fredningsnr.
33235

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 27/8 1896, gdr. Jens Peter Christensen. Dipl. Afmærkn.: MS 1911. løjtnant L. Lassen. Langdysse 47 x 6,5 m, ca. 1 m høj. Kammer af 3 bæresten og dæksten, hvoraf et stykke bortsprængt. Randsten: S 18, N 14, Ø 1. En del marksten fyldt på og danner på store stræknin- ger et helt gærde udenfor randstenene. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, bevoxet med Ege og Kratbuske, Retning ØNØ-VSV, c. 47 M. lang, 6 1/2 M. bred. Jordhøjningen indtil 1 M. høj, noget forstryrret, i ældre Tid afgravet ved begge Ender; ved den sydlige Side findes i Nærheden af Gravkamret en Nedgravning, udfyldt med Sten fra den omgivende Mark eller fra Fylden. Af Randstene ses: mod V. 1 falden; mod Syd 13 staaende, 9 faldne; mod Øst 1 falden; mod Nord 11 staaende, 12 faldne; flere ere mulig skjulte under Krattet og under Sænkesten, der ere ophobede langs Nordsiden og ved begge Ender. - 29 M. fra Langdyssens vestlige Ende et firsidet Kammer, dannet af tre Bærestene, der hæve sig ubetydeligt (indtil c. 1/3 M.) op over den omgivende Fyld, og en Overligger. Kamrets Retning ØNØ-VSV, indvendig Længde 1.80 M., Bredde mod Ø 0.75 M., mod V 0.40 M.; for dets vestlige Ende ses ingen Sten. Fylden er i Kamrets Østende bortgravet til en Dybde af c. 1 M.; i Vestenden er Afstanden fra Fyldens Overflade til Overliggerens Underside 0.50 M. Af Overliggeren er den nordlige Side i ældre Tid afflækket og bortført; den tilbageværende Del er derefter flækket i to Stykker, af hvilke det vestlige, der er 1.75 M. langt, 1.20 M. bredt, 0.55 M. tykt, endnu hviler i oprindeligt Leje, medens det østlige er nedvæltet. - Fredlyst ved Deklaration udstedt d. 3 August 1896 i Henhold til en Reservation i Skødet, hvorved Ejendommen solgtes fra Sorø Akademi. (Jfr. Indberetning af 28/12 1808 fra Pastor Jens Baggesen: Kongsted Nr. 1). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 47 x 6 1/2 m, ca. 1 m høj. Kammer af 3 Bæresten og Dæksten, hvoraf et stykke bortsprængt. Randsten: S. 28, N. 14, Ø. 1. En del Marksten fyldt paa og danner paa store Strækninger et Gærde udenfor Randstenene. Kratbevokset.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca 1x50x9 m (sten 47x6,5 m) i SV-NØ'lig, til Ø-V'lig retn. Omtrent 1/3 fra Ø-enden er et kammer aflangt i Ø-V'lig retning med 1 bæresten N, 1 S, 1 kort Ø og åbning mod V, 1 dæksten på V-enden, revnet, afvæltet fra Ø. Indre mål ca 1,7x0,7 m med 1 lidt trekantet grundplan. Dækstenen rager ca 0,8 m op over højen. På dyssen ligger mange marksten, visse steder helt tildækket (fleste af gammel dato) og meget kvas og afskårne grene, hvad der hindrede nærmere iagttagelse og tælling af randsten. Højen ser intakt ud. Ingen synlig fredningssten. Dyssen ligger meget højt i terræn ved skråning ned mod VNV, omtrent 300 m fra landevej. Jeg talte med forvalter, der lovede at fjerne grene og kvas, brænde det af på marken (ikke på højen) - og ikke lægge flere sten på højen fremover. Kunne ved pleje blive ***. Ejer: . ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse, højt i terræn, nu ret dækket af kvas/grene og marksten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)