Niløse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030306-7

Fredningsnr.
33236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 25 x 8 x 1,5 m noget ujævn. Af kamret kun enkelt sidesten. Randsten: S 8, N 6, Ø 1. Unge træer.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.4. Nordøst for Gaarden ligger en Langdysse, 90' lang, 40' bred, 8' høi i Midten og jævnt affaldende mod begge Ender og til Siderne. Af Randstenene, hvis Rækker ved Høiens Længdesider ere 26' fjærnede fra hinanden, ere følgende synlige: i den søndre Side 6 staaende, 3 liggende; i den nordre Side 6 staaende, 11 liggende Sten. Dyssens Længderetning er Vest til NordØst til Syd. Gravkister ere ikke synlige. Randstenene rage høist 3' op over Jordfylden. Dyssen er saaledes vel bevaret og ikke udgravet. For største Delen dækket af Krat. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, bevoxet med Træer og Krat, paa høi Bakke. Retning Ø-V, c. 25 M. lang, 8 M. bred. Jordhøjningen c. 1 1/4 M. høj, nedadskraanende mod begge Ender og med en svag Indsænkning mod Kamret. Af Randstene ses: mod S 3 staaende, 5 skredne, 4 faldne, mod N 3 staaende, 1 skreden, 4 faldne, gennemsnitlig 1-1 1/4 M. høje; flere ere mulig skjulte i Krat paa Nordsiden. Endestenene synes borttagne. 9 M. fra Østende Rester af et Kammer med Retning Ø-V, nemlig den forskudte sydlige Sidesten, der er 1.50 M. lang, og den østlige Endesten, der skønnes at staa paa Plads og er 0.55 bred. (Jfr. Beskrivelsen af Sorø Akademis Gods, Nidløse Sogn Nr. 4, der er benyttet i Marken; Afvigelserne mellem denne og nærværende Beskrivelse skyldes mulig for en Del den forskellige Bevoxning med Krat, der har hindret en fuldstændig Undersøgelse. Mindesmærket er fredlyst ved en Reservation i Skødet, som oprettedes, da Lodden solgtes fra Sorø Akademi; det skønnes ikke egnet til at fredlyses ved særlig Deklaration. Forstyrrelserne ere, efter Meddelelse, foretagne før Mands Minde. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 25 x 8 m, ca. 1 1/2 m høj, noget ujævn. Af Kamret kun enkelte Sidesten. Randsten i S. 8, N. 6, Ø. 1. Unge Træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca 1,5x30x10 m (randstensmål ca 25x8 m) i Ø-V'lig retning. Omtrent 1/3 fra Ø-enden er en uregelmæssig lavning, hvor der er 1 mindre sten mod Ø og 1 længere mod S (denne antagelig udvæltet), ser ud til at have været et aflangt kammer i Ø-V'lig retning med min.mål ca 1,5x0,5 m. Den V'lige del af højen er regelmæssigt hvælvet og er antagelig intakt, kan godt rumme en kiste. Der ses følgende randsten: N 5, Ø 1, V ingen, S 11. På højen ligger noget kvas og marksten af ældre dato - vil ikke bede ejer fjerne sten, af mindre omfang, og det kræver en vis faglig viden. Der er god pløjeafstand, og på og ved dyssen vokser ældre løvtræer og buske, så randsten mm. kun ses på kort afstand. Der er rævegrave, ældre. Den ligger ret højt i terræn ved bakkeskråning mod S, ca 75 m fra landevej. Kunne ved pleje af anlæg og en vis udtyning af underbevoksning blive ***. . ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, ret tilgroet, højt i terræn, ved bakkehæld. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum