Saltofte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030309-3

Fredningsnr.
34243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/4 1891 og 4/12 1913, Poul Jacobsen og Ane Jacobs- datter i henh. til reservation i skøde fra Sorø akademi. Afmærkn.: MS 1891 Langdysse NNØ-SSV. 2 x 11 x 41 m. Randsten: 15 V, 4 S, 17 Ø. Kamret ligger 15 m fra højens nordende, 3 af sidestenene ses. Dæksten borte. Over dyssen skeldige. Højens vestlige del en del forgravet og afgravet. Bevokset med græs. Mod N lidt buskvækst. I skel mellem to agre. Matr.nr. 6a: Høj i skel til Saltofte, matr.nr. 5k.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Tæt øst for Landeveien og overskaaren af Skjellet mellem 2 Lodder ligger en Langdysse 107' lang, 27' bred, med Længderetning Nord til Øst-Syd til Vest; Jordhøien 3-4' høi. De fleste Randsten ere bevarede i oprindelig Stilling; mod Nord findes 2 store, 4-5' høie Sten og 1 lavere; mod Øst 18, mod Syd 5 staaende Sten; mod Vest 13 staaende og 1 halvt omfalden Sten. Jordhøien er noget sløifet i Nordenden og i det sydvestlige Hjørne; 2 større Huller, atter fyldt med Smaasten. Den aflange Kiste med samme Længderetning som hele Dyssen dannes af 4 omtrent lige høie Sidesten; Dækstenen er afvæltet og sprængt; om Kisten er udgravet eller ikke, er usikkert. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, se S.M. Nr. 2 med tilhørende Planche 24. Langdyssens Retning er paa det nærmeste N-S. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, NNØ-SSV, 2 x 11 x 41 m. Randsten: 15 i venstre Langside, 4 mod Syd, 17 i østre Langside. Ingen i Nordsiden. Kamret ligger 15 m fra Højens Nordende, tre af Sidestenene ses. Dækstenen borte. Over Dyssen Skeldige. Højens vestlige Del er del forgravet og afgravet. Bevokset med Græs. Mod Nord lidt Buskvækst. I Skel mellem to Agre.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål ca. 2 x 41 x 11 m i NNØ-SSV'lig retning. Højen er ret tilgroet, opgav at tælle randsten, ser ud til at være tilstede, mod N 1 randsten. Højoverfladen er uregelmæssig, der er en tilgroet hulning ca. 1/3 fra højens sydende, og de omtalte sidesten i N-enden kan være fra kammer (eller det markdige, der går tværs over højen på langs ?). Der ligger noget kvas, marksten og der er pløjet for tæt på højen, så der er en lodret brink på ca. 10 cm i Ø- og V-siden. Dyssen ligger på skråning ned mod lavning mod NØ, ca. 50 m fra offentlig vej. Dyssen kan ved pleje blive ***. Ejer mod Ø er beboere på 2. gård SØ for højen (ud til vej, NV for skov). Ingen hjemme, lagde besked om det ulovlige i affald, samt om at holde større pløjeafstand, mindst 0,5 m fremover - og give denne besked til lodsejer mod V (intet dør-/vejskilt). Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)