Saltofte
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
030309-7

Fredningsnr.
34242

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/4 1891, gdr. Christian Nielsen i henh. til reser- vation i skøde fra Sorø Akademi. Afmærkn.: MS 1892. Langdysse 0,8 x 12 x 23 m. Randsten Ø 19. Et par meter in- denfor søndre kortside går en række, hvori 4 sten . 7 m længere mod N og parallelt med den første går en anden ræk- ke på 3 sten. Mellem de to rækker ses i overfladen et par større sten. 5 sten i vestre langside. Kammeret ligger om- trent midt i højen og er orienteret Ø-V. Har 2 sten i hver langside og 1 i hver kortside, hvoraf den østre er en lave- re og væltet tærskelsten. Over kamret en dæksten. NMI: ........Randsten: 19 i østre langside (de fleste næp- pe oprindelige, men anbragt på en noget "haveagtig" måde)............................................... ......... Over kamret en dæksten (vist anbragt uden museets viden og medvirken).
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Umiddelbart vest for Landeveien findes en aflang firkantet Høi, 45' lang, 24' bred, 4' høi, med Længderetning: Nordnordøst-Sydsydvest. Høien er noget afgravet i den nordre Ende og afskaaren mod Øst af Skjel-Grøften. Den søndre Del af Høien har endnu paa de 2 Sider 7 Randsten og er ved 4 Sten afdelt fra den nordre Ende af Høien. I Midten af denne sydlige Firkant sees en stor flad Sten, som rimeligvis er Dæksten i en uudgravet Kiste. Den nordre Del af Høien, som ingen Randsten har, omslutter en Gravkiste med 2 Sidesten i hver Længdeside, 1 i hver Ende; Endestenen mod Øst er 2' lavere end den høieste af de andre Sten; Dækstenen er afvæltet, og Kisten er udgravet i en Dybde af 3'. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, se S.M. Nr.3 med tilhørende Planche 25. Bevoksning: 1983: Græs

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 302/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 0.8 x 12 x 23 m. Randsten: 19 i østre Langside (de fleste næppe oprindelige, men anbragt paa en noget "haveagtig" Maade). Et Par Meter indenfor søndre Kortside gaar en Række, hvori 4 Sten. 7 m længere mod Nord og parallelt med den første gaar en anden Række paa 3 Sten. Mellem de to Rækker ses i Overfladen et Par større Sten. 5 Sten i vestre Langside. Kamret ligger omtrent midt i Højen og er orienteret Ø.-V. Har 2 Sten i hver Langside og 1 i hver Kortside, hvoraf den østre er en lavere og væltet Tærskelsten. Over Kamret en Dæksten (vist anbragt uden Museets Viden og Medvirken).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,5 x 23 x 12 m. Langdysse i N-S'lig retning, mål ca. 0,8 x 23 x 12 m. Randsten mod Ø 18 (synlige), V 5, ingen N eller S. Ca. 2 m fra S-siden var en tværrække med 4 sten, og ca. 7 m mod N en anden tværrække med 3 sten, et par "større" sten derimellem - generelt er alle sten ret små, næsten dækket af græs og skærmplanter. Kamret ligger nu ca. 1/3 fra N-enden, og har et aflangt Ø-V-vendt kammer, med 2 sten mod S, 1 V, 2 N, 1 Ø (tærskelsten), 1 overligger derover, rager ca. 1,7 m op over terræn. Muligvis er højen mod N-NV skåret af en ældre markvej, idag er der kun et vigespor. Højen ligger ca. 3 m fra landevej, på et bakkehæld, ret lavt i terræn. 6/7-1983 passerede jeg igen dyssen og så, at den var slået for vegetation - var intakt. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ved vej, med tværrækker, ret lavt i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)