Bonderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-2

Fredningsnr.
33248

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dige (mark), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/11 1896, fredlyst af direktionen for den Suhrske Stiftelse; fredningen tiltrådt af forpagteren, Fr. Sporon Fiedler. Dyssekammer Ø-V, i dige ved asfalteret vej. Dannet af 3 bæ- resten og en tærskelsten mod Ø. Denne drejet noget ud af leje - samt en dæksten. I fortsættelse af sydlige langvægs sten står ca. 0,3 m derfra en større sten, muligvis gangsten. Græsklædt og med kun yderst ringe del af højen bevaret. Lig- ger smukt ved vej.
Undersøgelsehistorie  (8)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse i Markdige ved Landevejen. Højningen bortgravet; mod N er Landevejsgrøften tæt op ad Dyssens Side. Dyssen er dannet af 3 Bæresten med en Overligger. Retning V til N-Ø til S; Indgang i Ø. Indvendig Længde 1.90, Bredde mod V 1.05, mod Ø 0.68; Kamret er tømt til en Dybde af 0.90. Af den sydlige Sidesten er den østlige del afflækket, saa at den er c. 2/3 M. kortere end den nordlige. Tærskelstenen synes borttaget. Af Overliggeren er en del afflækket mod S; den tilbageværende Del, der paa det nærmeste hviler i oprindeligt Leje, er 2.50 lang, 1.10 bred, 0.75 tyk. I Nærheden sidder i Diget en Del store Stene, mulig Randstene fra Mindesmærket. Se Planche 8. Bevoksning: 1983: Græs

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 83/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af dyssen på vejvæsnets foranledning.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, Ø.-V., i Dige ved asfalteret Vej. Dannet af 3 Bæresten og en Tærskelsten mod Øst, denne drejet noget ud af Leje - samt en Dæksten. I Fortsættelse af sydlige Langvægs Sten staar ca. 0.30 m derfra en større Sten, muligvis Gangsten. Græsklædt og med kun yderst ringe Del af Højen bevaret. Ligger smukt ved Vej. @ Truet af sløjfning (?), Jfr. 483/39

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Dyssekammer i dige, kammer, aflangt i Ø-V'lig retning. 1 aflang bæresten N, nu 2,5 m fra vejasfalt, 1 kort V, 1 aflang mod S (kortere end den nordlige), 1 tærskelsten mod Ø og 1 rundet større sten mod SØ, ca 0,3 m fra sydlige bæresten, oprindelig 1 bæresten i denne side eller gangsten med 1 udskubbet tærskelsten? Kammermål ca 1,8x0,7 m. Der ligger en større sten ca 0,5 m SV fra kamret. Dæksten 1,2 m op over højen. Muligvis svag højrest 0,2x7x4 m med diffus afgrænsning. Den ligger på en mindre skråning i et småbakket landskab. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i dige ved landevej i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)