Kildehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-28

Fredningsnr.
342449

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl.tingl. 10/9 1896 (fredningen tiltrådt af direktionen for den Suhrske tiftelse). MS (1920, Th. Thomsen). Langdysse 1,6 x 10 x 22,5 m. Randsten: V. 6 (heraf 4 væltet) S. 11 (heraf 1 væltet), N. 14 (heraf 7 væltet), Ø. 4 (1 væl- tet). Ialt 3 kamre. Det vestlige kammer: 5 bæresten, 1 dæk- sten. Det midterste kammer: sekssidet og dannet af 5 bæresten, 1 gangsten og 1 dæksten. Det østlige kammer: 5 bæresten, 1 dæksten med skålformede fordybninger, 2 gangsten. Prægtigt mindesmærke. Bev. med græs og buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning Ø til N-V til S. 22 1/2 M. lang, 10 M. bred. Den delvis kratbevoxede Jordhøjning er 1.60 høj, uforstyrret og med regelmæssigt Fald ud mod Randstenene. Af disse findes: mod V 1 staaende, 1 skreden (Midtersten, 2.30 høj), 4 faldne; mod S 8 staaende, 2 skredne, 1 falden; mod Ø 2 staaende, 1 skreden, 1 falden; mod N 5 staaende, 2 skredne, 7 faldne. De staaende Randstene rage gennemgaaende 1/3-2/3 M. op over Jorden. Omtrent i Jordhøjningens Midtlinie ligge paa Række tre Dysser. - Den vestlige Dysse ligger 3 1/2 M. fra Randstenene mod V. Den er firsidet, har Længderetningen NNV-SSØ med Indgang mod SSØ og er dannet af 5 Bærestene (2 i hver Langside, een for den nordlige Ende) og en Overligger i oprindeligt Leje. Kamrets Længde er c. 1 1/2 M., dets Bredde 0.65; det er uudgravet; Fylden deri naar til 0.10 fra Overliggerens Underside; den omgivende Fyld naar op til Bærestenenes øvre Rand. Overliggeren, hvis Over- og Underside ere flade, er 2.20 lang, 1.70 bred, 0.55 tyk. Tærskelsten og Gang ere mulig skjulte under Jordfylden. - Den midterste Dysse ligger 11 M. fra Randstenene mod V. Den har Længderetningen N-S med Indgang mod S og bestaar af et aflangt sexsidet Kammer og en Gang; Længden fra Gangens sydlige Ende til Kamrets nordlige Endevæg er 3.25. Kamret dannes af 5 Bærestene, som rage indtil 1/2 M. op over den omgivende Fyld, og en Overligger i oprindeligt Leje; dets indvendige Længde er 1.95, Bredde mod N 1.15, paa Midten 1.80, ved Indgangen 0.50; Afstanden fra Fylden i Kamret til Overliggerens Underside er 0.65. Overliggeren er 2.50 lang, 2.30 bred, 1.25 tyk. Af Gangens Sidestene findes kun den vestlige. - Den østlige Dysse ligger 17 M. fra Randstenene mod V. Den har Længderetningen N til Ø-S til V med Indgang mod S og bestaar af et aflangt Kammer og en Gang; Længden fra Gangens sydlige Ende til Kamrets nordlige Endevæg er 3.25. I Kamrets nordlige Ende findes een Bæresten, i hver af dets Langsider to, der ikke ligge nøjagtig i Fortsættelsen af hinanden; Overliggeren hviler i oprindeligt Leje. Kamrets indvendige Længde 1.85, Bredde mod N 0.80, paa Midten 1.20, ved Indgangen 0.55; Afstanden fra Fylden til Overliggerens Underside 1/3-1/2 M. Overliggeren forneden flad, foroven tagformet, 3.10 lang, 1.90 bred, 1.25 tyk. Paa dens Overside findes to skaalformede Fordybninger. Af Gangens Sidestene staa to paa oprindelig Plads; den vestlige er 1.20 lang. - (Jfr. [sb.] 28a og b). Se Planche 9-10. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 339/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1919 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1920 Museal udgravning
Journal nr.: 545/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 942/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 942/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1.6 x 10 x 22.5 m. Randsten: Vest 6 (heraf 4 væltede), Syd 11 (heraf 1 væltet). Nord 14 (heraf 7 væltede), Øst 4 (heraf 1 væltet). Ialt 3 Kamre. Det vestlige Kammer: af 5 Bæresten ogf 1 Dæksten. Det midterste Kammer: er sekssidet og dannet af 5 Bæresten, 1 Gangsten og 1 Dæksten. Det østlige Kammer: 5 Bæresten, 1 Dæksten m. 2 skaalformede Fordybninger, 2 Gangsten. Prægtigt Mindesmærke. Bevokset med Græs og Buske. I Ager. NV. og V. for og umiddelbart stødende op til Langdyssen en nu tilgroet Grusgrav, der har beskadiget Højen ret overfladisk mod NV.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, Ø-V, 3,2 x 33 x 18 m. Langdysse, mål ca, 1,6 x 10 x 23 m, højen ca. 18 x 33 m med diffus højfod. Randsten V 6, S 11, N 14, Ø 4 (tælling vanskelig p.g.a. vegetation). Der er 3 store dybe kamre. Det vestlige 2 bæresten Ø, 2 V, 1 N, 1 tærskelsten S, 1 gangsten mod Ø, 1 dæksten, åbning mod S, mål ca. 1,7 x 1 m x 1,2 m høj (indvendigt), aflangt. Det midterste som V, større, dog gangsten mod V, mål ca. 2 x 2 x 1,6 m højt, dæksten 1,7 m over terræn, sekskantet kammer. Det østlige som det midterste med 2 gangsten, mål ca. 2 x 1,5 x 1,2 højt (aflangt 6-kantet kammer). Højen ligger på bakkeskråning mod V, syner derfor noget højere fra denne side. Randsten V 6, S 11, N 14, Ø 4. Tælling lidt vanskelig p.g.a. vegetation. Da jeg var på højen kom der 2 mænd fra Vestsjællands Amtsvejvæsen og begyndte at pleje højen (slog med le) - fortalte der var en fredningssten. Der var en trampet sti op ad højside fra V, hvor der ved højfod lå et par større marksten. Der er en plejet sti fra V og en parkeringsplads med plads til biler og mindre busser, afstand knapt 200 m. Dyssen har nogle usædvanligt store kamre og ligger på kant af bakkehæld, nær Gyrstinge sø. 13/7-83. Lagde besked på Søtoftegård om at fjerne sten inden vinter (ingen hjemme). ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med usædvanligt store kamre, ved Gyrstinge sø, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1984 Registrering af knoglemateriale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)