Kyringe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030310-29

Fredningsnr.
342446

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1896, gårdmand Hans Jensen; fredningen tiltrådt af direktionen af den Suhrske Stiftelse. Diplom. Runddysse 2 x 23 m. Ialt 24 randsten, hvoraf 1 i oprindelig stilling. Kammer NV-SØ af 5 bæresten, 2 tærskelsten og 1 gangsten (den SV) samt 1 dæksten. Græs og buskgroet. I ager. Smukt mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, hvis Jordhøjning er c.1 3/4 M. høj, 18-19 M. bred og overgroet med Krat. Af Randstenene, der ere indtil 2 M. lange, ses 15, hvoraf kun een staar i oprindelig Stilling. Dyssens Længderetning VNV-ØSØ, Indgang mod ØSØ. Den bestaar af 5 Bærestene (to i hver Langside, een for den vestlige Ende), to ved Siden af hinanden liggende Tærskelstene og en Overligger i oprindeligt Leje. Bærestenene rage indtil 1/3 M. op over den omgivende Fyld. Kamret er firsidet; dog ligge de to Bærestene i den nordlige Langside ikke nøjagtig i samme Linie, men støde sammen under en stump Vinkel. Kamrets indvendige Længde 1.95, Bredde mod V 1.25, paa Midten 1.60, ved Indgangen 0.70; Højden fra Fylden i Kamret til Overliggerens Underside 0.80, dog er en del af Fylden mod N udgravet indtil en Dybde af 1.35. Overliggeren er 2.40 lang, 1.90 bred, 0.85 tyk. Udenfor Tærskelstenene staar en Sten, som skønnes at være Sidesten af en Gang, hvis anden Sidesten mangler. Længden fra den anførte Stens østlige Ende til Tærskelstenenes Yderside er 1 M. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 2 x 23 m. Ialt 24 Randsten, hvoraf 1 i oprindelig Stilling. Kammer NV.-SØ. af 5 Bæresten, 2 Tærskelsten og 1 Gangsten (den SV.) samt 1 Dæksten. Græs og buskgroet. I Ager. Smukt Mindesmærke.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Dyssen måler ca. 2 x 23 x 23 m og har et kammer på midten, i NV-SØ'lig retning. Kamret er aflangt, der ses 5 bæresten (1 mod NV, 2 NØ, 2 SV), 1 tærskelsten mod SV og 1 stor dæksten - ser ud til at være intakt, mål ca. 1,8 x 0,8 m. Dæksten rager ca. 0,8 m op over terræn. Store randsten, fleste nedvæltede, 24 i alt (tælling vanskelig p.g.a. bevoksning med mange mindre løvtræer og krat). Ingen synlig fredningssten. Der er pløjet godt udenom højen. Bevoksning antagelig selvsået. Der lå en dynge staldgødning indtil højfod mod S, skal antagelig snart spredes - ikke påtalt. Ca. 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, velbevaret runddysse, ret højt i et bakket terræn, vidt udsyn, nær andre mindesmærker. Kunne ved pleje blive ***. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)