Knabstrub voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030312-1

Fredningsnr.
322319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Knabstrup voldsted. Voldstedet består af en oval banke, der måler ca. 60 x 80 m. Mod vest og sydvest grænser den op til en større lavning, mod nord er den ved en kunstig grav adskilt fra et bakke- drag, og mod øst og syd begrænses den af gravsænkninger, i øst desuden af en ydre vold. Over graven i syd er der spor af en overgang som en lav dæmning. Den nordre grav og banken ligger bortset fra de vestligste 15 m af sidstnævnte hen udyrket i græs med enkelte buske. Den øvrige del af voldste- det er dyrket. På bankens udyrkede del findes delvis frem- gravede rester af et firefløjet bygningskompleks, hovedsag- lig kampestensfundamenter. Fredningen omfatter banken, graven mod nord, graven og yder- volden mod øst samt en del af graven med overgangen mod syd. Det fredede areal måler ca. 70 m i nord-sydlig retning og ca. 110 m i øst-vestlig retning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. Pløjning er ikke tilladt på den udyrke- de del, medens almindelig landbrugsmæssig drift af det hid- til dyrkede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, for- udsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger.
Undersøgelsehistorie  (4)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet af det gamle Knapstrup (opmaalt af Nat.mus. 2.Afd.)

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Knabstrup Voldsted, 1,5 x 110,0 x 70,0 m. Voldstedet fremstår nu som en tilgroet rund oval banke , der måler ca. 1,5 x 80 x 60 m. med spor af sænkninger til voldgrav udenom (delvist dyrket). Der ser ud til at være en overgang i S og en kunstig grav mod N (ikke vandfyldt). Den omtalte ydre vold mod Ø har jeg svært ved at se. Banken er ret tilgroet med græsser, brændenælder og mindre buskads. Hist og her ses ret tilgroede fundamentsrester i en lidt ujævn overflade (fra gamle gravninger antagelig). Der indgår munkesten i anlægget. Umiddelbart S for banken ses en del teglrester i pløjelaget. Banken ligger ret lavt i terræn nedenfor større bakkehæld omtrent 1 km. SV for nuværende gods. Det ligger ca. 200 m. fra markvej (for personbil). Hvis banken ikke er opmålt, burde der foretages en koteopmåling, inden vold og voldgrav udjævnes ved pløjning - hele anlægget burde fredes, synes jeg. Jeg har ikke henvendt mig på godset, da fredningsbestemmelserne er overholdt. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanke, ret lavt i terræn i kornmark.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)