Tjørnede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030316-30

Fredningsnr.
32257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue i høj, 3,7 x 25 x 20 m. Rester af kammer ca 2 x 6 m i N-S, antydning til gang mod Ø. Bæresten 5 i V, 1 i S, 3 i Ø. Dæksten, 1 sekundært oplagt på 3 sekundært anbragte bæresten. Ca 4 m mod N rester af et stenkammer, mindst 3 sten in situ, og spredt liggende sprængte sten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Stenaldersmindesmærke, saavidt skønnes, to i Fortsættelsen af hinanden liggende Jættestuer med Retning SØ-NV. Højningen er afgravet og har dybe Nedgravninger paa alle Sider, hvorved dens Form og Udstrækning er bleven ukendelig. I Midten af Mindesmærket ere alle Stenene skjulte under Jorden; mod NV ses 6 Bærestene (3 i Sydvestsiden, 1 i Nordvestenden, 2 i Nordøstsiden), mod SØ 10 Bærestene ( 5 i Sydvestsiden, 1 i Sydøstenden, 4 i Nordøstsiden). Over den sydøstlige Ende ere 4 større Stene (mulig forslæbte Overliggere) i nyere Tid opstablede i Lighed med en Dysse. Afstanden fra den sydøstlige til den nordvestlige Endesten er c. 16 M. (Skønnet over Mindesmærkets Art maa betragtes som usikkert). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forstyrret Høj, 2 1/2 m høj, med store Huller; I Sydenden en kunstig Dysse af Sten fra Ødelagt Jættestue.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue (er fredningsværdig), 3,7 x 20,0 x 20,0 m. Højen måler ca. 2,5 x 20 x 20 m. med en diffus fod. Den er ret tilgroet med tæt buskads især den N-lige halvdel, mod S mere åben med et større løvtræ. Højoverfladen noget ujævn. Der ses i den S-lige halvdel toppe af bæresten til et rundovalt kammer med 4 stentoppe mod V, 4 mod Ø og 1 mod SV samt 1 sten (til rumadskillelse/sekundær placering). Bærestenene rager op til 20 cm. op over overfladen og ser ud til at stå regelmæssigt (in situ). De nævnte bæresten stammer fra kammerets S-lige halvdel, mål ca. 2 m. bredt og synligt i 4 m.'s længde, den N-lige jorddækket/tilgroet. Der findes 4 dæksten opsat delvist på hinanden - se skitse. Omtrent 4 m. mod Ø ses gangsten. Den øvre dæksten rager ca. 1,2 m. op over højen. Jeg tvivler på, at jættestuen er ødelagt; ser umiddelbart nogenlunde intakt ud bortset fra de afvæltede dæksten mod S. Der findes på og nær jættestuen flere smådynger af marksten og der er en rævegrav, også en kunstig sådan ca. 6 m. fra bærestenene mod V (den ser gammel ud, næsten tilgroet). Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer, da jættestuen er stemplet ikke fredningsværdig og plejen kræver en vis faglig viden. Ligger nedenfor bakke mod V nær skråning ned mod SV-S (vådområde) ca. 175 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue i et åbent landskab, ret tilgroet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2721
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2721
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestue i høj, 3,7 x 25 x 20 m. Rester af kammer ca. 2 x 6 m i N-S, antydning til gang mod Ø. Bæresten 5 i V, 1 i S, 3 i Ø. Dæksten, 1 sekundært oplagt på 3 sekundært anbragte bæresten. Ca. 4 m mod N rester af et stenkammer, mindst 3 sten i situ, og spredt liggende sprængte sten. I ager.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)