Kæmpehøjskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030317-10

Fredningsnr.
332421

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission. Langdysse 30 x 7 m næsten uden høj. Kammer af 4 sten, ingen dæksten. Anselige randsten. N 19, S 22, Ø 4, V 5. Bevokset med store træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 1 bevaret Kammer. Dette bestaar af 4 Bæresten uden Overligger. Længden c. 6 1/2', Bredden næsten 3'. Retning NNV-SSØ. Nordlig Endesten er 1 1/2' lavere end de andre. Fra deres Top til Fylden i Kammeret er 3'8". - Udenom findes en aflang firkantet Stenkreds, med Længderetning ØNØ-VSV, 97' lang, 21' bred. Kammeret findes 21' fra vestlig Ende. Paa østlig Side findes 4 Sten, paa sydlig 22, paa vestlig 5, paa nordlig 19; mange ere væltede og skjulte enten af Jord eller Krat. Stenene for vestlig Ende ere mere anselige end de andre (der gennemsnitlig ere 3' høje, 3' brede); den midterste er saaledes 4'8" høj, 4'10" bred. Imellem hver Ende og Kammeret findes nogle løst liggende Sten uden Orden; maaske ere de Rester af andre Kamre, idet der ifølge gamle Beretninger skal have været 3 saadanne indenfor Randstenene. - Ingen Høj. Stedet er meget tæt bevoxet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 30 x 7 m, næsten uden Høj. Kammer af 4 Sten, ingen Dæksten. Anselige Randsten: N. 19; S. 22; Ø. 4; V. 5. Bevokset med store Træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdysse, mål mellem randsten ca 0,7x30x7 m, hvor randstenene næsten er intakt, ialt N 19, S 22, Ø 4, V 5. Omtrent på midten er et aflangt kammer med 2 lange bæresten mod Ø+V (1 i hver side) 1 kort mod S og 1 tærskelsten N, 2 gangsten. Omtrent 3 m mod V-SV er en større flækket sten, antagelig dæksten der rager ca 0,5 m op over højen. Der ligger desuden flere mellemstore sten på højen. Kammermål 1,7x1 m. Højen er bevokset med større løvtræer og mindre løvbuske, er dog forholdsvis åben, når man er på den. Der er opsat et vildtfoderbræt ca 3 m fra højfod, ret skjult af vegetation - ikke påtalt. dyssen ligger i træbevokset lund, hvor der er pløjet 3-10 m uden om randstenene, store løvtræer og buske vokser der. Der er plantet graner SV og S for dyssen afstand ca 100 m, vil dog med tiden lukke for udsynet i den retning, alder ca 10 år. En ringe markvej fører omtrent hen til dyssen, sti i kornmarker det sidste stykke. Den ligger ca 450 m fra offentlig vej, ret højt i terræn, i et forholdsvis åbent landskab. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret langdysse, i et ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)