Bydysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-4

Fredningsnr.
332410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission; fredningen tiltrådt af arvefæsteren Anders Larsen. Bydysse, langdysse 17 x 11 x 1,5 m. To kamre; det sydlig- ste 4 bæresten og nedvæltet dæksten, det nordligste af 5 bæresten og nedvæltet delvis sprængt dæksten. Randsten: N 4, Ø 8, S 5, V 3 næsten alle væltede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 2 Kamre, "Bydysse" kaldet. Den bestaar af en 5' høj, 52' lang, 35' bred Høj, i Retning N-S, omgiven af 20 Randsten; imod Nord er 4, imod Ø, 8, imod S.5 og imod V.3 Stene; de ere næsten alle væltede og nedsunkne i Jorden. 17' fra Højens Sydende findes et Kammer med Retning N.N.Ø.-S.S.V.; 5'7" langt, 1'8" bredt maalt foroven; forneden er det bredere, da den store østlige Sidesten skraaner stærkt ind; den er 5 1/4' bred. Den anden Side dannes af 2 Stene, c og d, 3' og 3 1/3' brede; sydlig Endesten er 2' bred. Disse Stene er 4 1/3' - 4 3/4' høje. Kammerets nordlige Ende er lavere, nemlig 3' høj, og dannes ikke af en enkelt Sten, men af mange Haandsten, der vare stablede ovenpaa hinanden (se hosstaaende Skitse). Mellem a og b samt a og d. er en omhyggelig Pakning af flade Skifer. Overliggeren er skudt ned over Kammerets sydlige Ende; den er 7' l., 4 2/3' bred, 3 1/3' tyk. - c. 8' Nord for dette findes det andet Kammer med omtrent samme Retning; det er 4' langt, 1 1/4' bredt (maalt foroven) og dannes af 1 Sten for hver Ende, 2 paa hver Side. Endestenene g og k ere 1 1/4' brede; af Sidestenene er h 2 1/4', i 1 3/4', l 2 1/2', m 2' bred; de ere alle c. 3 1/2' høje; deres Top er i Niveau med Højens Fyld. Smuk Stenpakning mellem g og h, l og m, m og g. Overliggeren er væltet af og et Stykke sprængt af den; den er nu c 4' lang. - Begge Kamre ere udgravede (Zinck). [Sb.] Nr.4 og 5 ligge paa Matr.Nr.3, Arvefæstelod under Løvenborg. Gaardmand er Anders Larsen Smed i Ondløse. I Skødet er Forbehold om Mindesmærkernes Fredning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Journal nr.: 74/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bydysse", Langdysse, 17 x 11 m., 1 1/2 m høj. To Kamre; det sydligste af 4 Bæresten og nedvæltet Dæksten; det nordligste af 5 Bæresten og nedvæltet, delvis sprængt Dæksten. Randsten: N. 4; Ø. 8; S. 5; V. 3, næsten alle væltede.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bydysse. Langdysse, mål ca 1,5x17x11 m i N-S'lig retning. Der ses følgende randsten, N 2, Ø 8, S 4, V 3 (antal som kort - kan være tilgroede). Høj ca 1-2 m udenfor randsten. Der er 2 kamre. Det S-lige i N-S retning med 2 sten mod V, 1 S, 1 N (sekundær?) 1 lang Ø, en nedskredet dæksten mod SV, 1,5 m over terræn, indre mål ca 1,6x0,6 m. Det N-lige N-S retning af 5 bæresten (2 V, 2 Ø, 1 N) mål ca 1,2x0,4 m med en afvæltet, sprængt dæksten mod Ø, aflangt kammer. Der er spor af huler af grene og kvas, og der har været afbrændt et mindre halmbål? ved højens S-side. Mod N er en mindre stendynge og et ældre markredskab ved højfod. Placering som 3324.11, her ved vandhul mod N. Kan ved pleje blive et finere oldtidsminde. 11/7-83: Henvendelse til ejer (ikke hjemme) traf halvvoksen datter og bad hende give besked om det ulovlige i bålafbrænding og placering af marksten (dyngen ikke særlig stor). Ejer:. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)