Bydysse

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030318-4

Fredningsnr.
332410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/5 1894, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission; fredningen tiltrådt af arvefæsteren Anders Larsen. Bydysse, langdysse 17 x 11 x 1,5 m. To kamre; det sydlig- ste 4 bæresten og nedvæltet dæksten, det nordligste af 5 bæresten og nedvæltet delvis sprængt dæksten. Randsten: N 4, Ø 8, S 5, V 3 næsten alle væltede.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 2 Kamre, "Bydysse" kaldet. Den bestaar af en 5' høj, 52' lang, 35' bred Høj, i Retning N-S, omgiven af 20 Randsten; imod Nord er 4, imod Ø, 8, imod S.5 og imod V.3 Stene; de ere næsten alle væltede og nedsunkne i Jorden. 17' fra Højens Sydende findes et Kammer med Retning N.N.Ø.-S.S.V.; 5'7" langt, 1'8" bredt maalt foroven; forneden er det bredere, da den store østlige Sidesten skraaner stærkt ind; den er 5 1/4' bred. Den anden Side dannes af 2 Stene, c og d, 3' og 3 1/3' brede; sydlig Endesten er 2' bred. Disse Stene er 4 1/3' - 4 3/4' høje. Kammerets nordlige Ende er lavere, nemlig 3' høj, og dannes ikke af en enkelt Sten, men af mange Haandsten, der vare stablede ovenpaa hinanden (se hosstaaende Skitse). Mellem a og b samt a og d. er en omhyggelig Pakning af flade Skifer. Overliggeren er skudt ned over Kammerets sydlige Ende; den er 7' l., 4 2/3' bred, 3 1/3' tyk. - c. 8' Nord for dette findes det andet Kammer med omtrent samme Retning; det er 4' langt, 1 1/4' bredt (maalt foroven) og dannes af 1 Sten for hver Ende, 2 paa hver Side. Endestenene g og k ere 1 1/4' brede; af Sidestenene er h 2 1/4', i 1 3/4', l 2 1/2', m 2' bred; de ere alle c. 3 1/2' høje; deres Top er i Niveau med Højens Fyld. Smuk Stenpakning mellem g og h, l og m, m og g. Overliggeren er væltet af og et Stykke sprængt af den; den er nu c 4' lang. - Begge Kamre ere udgravede (Zinck). [Sb.] Nr.4 og 5 ligge paa Matr.Nr.3, Arvefæstelod under Løvenborg. Gaardmand er Anders Larsen Smed i Ondløse. I Skødet er Forbehold om Mindesmærkernes Fredning. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bydysse", Langdysse, 17 x 11 m., 1 1/2 m høj. To Kamre; det sydligste af 4 Bæresten og nedvæltet Dæksten; det nordligste af 5 Bæresten og nedvæltet, delvis sprængt Dæksten. Randsten: N. 4; Ø. 8; S. 5; V. 3, næsten alle væltede.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bydysse. Langdysse, mål ca 1,5x17x11 m i N-S'lig retning. Der ses følgende randsten, N 2, Ø 8, S 4, V 3 (antal som kort - kan være tilgroede). Høj ca 1-2 m udenfor randsten. Der er 2 kamre. Det S-lige i N-S retning med 2 sten mod V, 1 S, 1 N (sekundær?) 1 lang Ø, en nedskredet dæksten mod SV, 1,5 m over terræn, indre mål ca 1,6x0,6 m. Det N-lige N-S retning af 5 bæresten (2 V, 2 Ø, 1 N) mål ca 1,2x0,4 m med en afvæltet, sprængt dæksten mod Ø, aflangt kammer. Der er spor af huler af grene og kvas, og der har været afbrændt et mindre halmbål? ved højens S-side. Mod N er en mindre stendynge og et ældre markredskab ved højfod. Placering som 3324.11, her ved vandhul mod N. Kan ved pleje blive et finere oldtidsminde. 11/7-83: Henvendelse til ejer (ikke hjemme) traf halvvoksen datter og bad hende give besked om det ulovlige i bålafbrænding og placering af marksten (dyngen ikke særlig stor). Ejer:. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum