Eriksholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030319-7

Fredningsnr.
312526

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1897, ved gårdejer Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer, firsidet af 5 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæk- sten, 2 gangsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter en optegnelse, der 1902 overlodes Museet til Gennemsyn, blev Dyssen udgravet i Vinteren 1873-74. Den var omgivet med en tæt Kreds af Randsten 57' bred; nærmest om Gravkammeret var ophobet Smaasten. Fra Randstenene førte en stensat , ikke overdækket Gang til Dyssens Indgang; paa Stenene i denne Gangs Sydside optoges de to anførte Bronzestykker.

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse i Toppen af høj Bakke. Jordfylden udpløjet, dens Grænser ubestemte. Dyssens retning NV t N-SØ t S, med Indgang i SØ t S. Den bestaar af et firsidet Kammer og en Gang; Længde fra Gangens Ende til Kamrets Endevæg 2.40 M. I hver af Kamrets Langsider to Sten, en Endesten for nordvestlig Ende, en Tærskelsten mod SØ; Overliggeren i oprindeligt Leje. Kamrets indvendige Længde 1.40 M., Bredde i NV 0.75 M., i SØ 0.67 M.; Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 0.46 M., fra Tærskelstenen til Overliggerens Underside 0.62 M; skønnes Udgravet. Bærestenen rage indtil 0.54 M. op over den omg. Jordflade. Overliggeren foroven tagformet, forneden plan; den er 2.10 M. lang, 1.75 M. bred, 1.00 M. tyk; mindre Afflækninger paa flere Sider. Gangen bestaar af to Stene, een i hver Side; den er 0.65 M. lang, 0.65 M. bred; Gangstenens Højde over Jordfladen 0.55 M. -Efter Meddelelse har Dyssen været omgivne med Randstene i Rundkreds, og Fylden har ligget saa højt, at kun Overliggerens Top var synlig. I Fylden ud for Gangen skal c. 1880 være fundet en Bronzedolk og et Bronzesværd, som senere ere Bortkomne. (Se Planche 1-2 og 13). Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, firsidet, af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten, 2 Gangsten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Dyssen er i en ældre granskov, hvor granerne vokser ca. 3 m fra højfod (alder 30-50 år ?). På dyssen vokser selvsåede unge løvtræer og krat, nær skovbryn, dækket af bevoksning. Dyssen måler ca. 1 x 18 m. I kanten af dyssen ses ret højt over nuværende fod en næsten intakt randstenskæde/gærde muligvis sekundært anlagt ? har ikke talt dem pga. ret tæt vegatation. På midten er et kammer, aflangt med 2 sten mos SV, 2 mod NØ, 1 mod NV og åbning mod SØ, hvor der fører en "gang" ud til højfod, der er 2 stenrækker med ca. 0,5-0,6 m's afstand fra ældre "restaurering" af dyssen ? Højens overflade er ret fladt, jævnt hvælvet. Kamret måler ca. 1,6 x 0,6 m. Dækstenene rager ca. 1,6 m op over terræn. Kunne ved pleje af bevoksning blive ***. Jeg talte med beboer i gammel skyttehus (Smith ?)- fik at vide, at der skulle have ligget en galgebakke knapt 1 km mod SØ, hvor der nu er kiosk ved rasteplads (N for Munkholm), der skulle stadig være rester af højen- ikke fredet. Den ligger ved skovstier, ca. 175 m fra offentlig vej, nær skovbryn og skråning, ned mod ådal mod SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse (med lang sekundær? gang) nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)