Ulvemissehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-4

Fredningsnr.
292413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 24 m. Stærkt forgravet, alt dog tilgroet. Hele toppartiet borte, i stedet for et stort kraterlignende hul ca. 1,25 m dybt. Fra dette krater går der kløfter ned mod S, Ø, N og V. Alt dog tilgroet. En grusgrav nærmer sig hø- jen mod øst og synes at være planlagt også at nå til syd- foden. Højen er fredningsværdig af landskabelige grunde. NMI: (Får kommunen lov til fortsat at grave grus her, vil højen om nogen år stå på en sokkel midt i et hul).
Undersøgelsehistorie  (6)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod N.V. paa Lodden er en anselig, med Tjørn bevoxet Høj, der i 1873 paa Foranstaltning af Prokurator Lunoee [Lunøe] i Nykjøbing blev gjennemgravet fra V-Ø og N-S. Et Spadestik nede i Toppen fandtes 3-5 hensm. Urner. Ned imod Bunden "5-6 hule Hvælvinger af Haandsten af Form som Bagerovne, liggende i en Rundkreds ved Siden af hinanden". De vare 3/4 Al. høje. Højens Fyld er Grusjord af samme Bonitet som den omgivende Marks. Højden er c. 9 Al. Diam. c.76'. Den ligger paa et Hæld N.Ø. for det højeste Punkt. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 24 m. Stærkt forgravet, alt dog tilgroet. Hele Toppartiet borte, i Stedet for et stort kraterlignende Hul ca. 1,25 m. dybt. Fra dette Krater gaar der Kløfter ned mod S, Ø, N og V. Alt dog tilgroet. En Grusgrav nærmer sig Højen mod Øst og synes at være planlagt ogsaa at skulle naa til Sydfoden. (Faar Kommunen lov til fortsat at grave Grus her, vil Højen om nogen Aar staa paa en Sokkel midt i et Hul.) Højen er fredningsværdig af landskabelige Grunde. @ Jvf. J. F. 405/65.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, stærkt forgravet i gammel tid. I toppen et stort krater, 1 - 1,5 m dybt; herfra går der grøfter til højfoden mod Ø, S V og N. I krateret lidt affald (træ, eternit), der dog er af ældre dato. Hele området omkring højen er sænket ved grusgravning,så højen nu ligger på en ca. 4 m høj, græsbevokset sokkel. Området er nu under dyrkning. Højen syner derfor MEGET stor! Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.Stærkt overgroet. Dep. af stendynge og kvasbunke ved højfod, og enkelte tagplader i gammel forstyrrelse på top af høj-

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)