Dilhøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030404-73

Fredningsnr.
302420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Votivfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/9 1906, gdr. Lars Hansen. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Dysse i lav rund jordhøj "Dilhøj". På dyssen de kendte helleristninger. Kamret er sekskantet, 2,06 m langt i retningen NNV-SSØ, knapt 2 m bredt, ca. 2 m højt. Det er bygget af 5 store, indvendig flade og foroven let indadskrånende sidesten, samt af en sjette kun 0,50 m høj sten, der tjener som tærskelsten. Mellemrummene mellem de 5 store sidesten er eller har været udfyldt med flade fliser. Over de 5 sidesten hviler en kolossal dæksten ca. 2,80 m l., 2,20 m br. og 1,20 m tyk, på denne overside har der været nogen helleristningsfigurer. Kamret har mod SSØ en 0,60 m br. åbning og udenfor denne og tærskelstenen udgår mod SSØ en ca. 2,70 m l. og en 0.70-0,85 m br. gang med 2 sten for hver side, de to inderste er de største. Dæksten over gangen mangler. På højen i ca. 2 m afstand udenom dyssen er i nyere tid opført et svært ca. 1,40 m højt stengærde. Lige udenfor gærdet står nogen træer.
Undersøgelsehistorie  (19)
1808 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lunula og bronzedolk. Lunulaen er fundet "under eller tæt ved den ene Hjørnesten paa en aflang, firkantet Plads, tæt omsat med Steen".

1808 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1832 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1832 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her paa Lodden ligger temmelig Højt den fredede bekjendte Dysse hvis Helleristningsfigurer ere afbildede i Annal. f. nord. Oldk 1842-43. Det er en mindre Gangbygning af sexkantet Grundform, bygget af 5 store, indvendig flade Sidestene og en 6te, der kun er 1'8" h. 1'10" br. og tjener som Dør- eller Tærskelsten. Kammeret maaler 6'2" i Længde, 5'6" i Bredde, 5'8" i Højde. Ovenpaa Sidestenene, hvis Mellemrum ere udfyldte med flade Fliser hviler en fladagtig, nogenledes firsidet, meget kolossal Dæksten, 26 1/2' i Omkr., med en jævn 8'6" l. 6'3" br. Overside, 3'6" tyk. Indgangen, der vender mod S.S.Ø., er 8' l., det yderste af de 2 Par Sidestene er stillet op igjen efter at være optaget ved Udgravningen. Gangbygningen har oprindelig været dækket af en Jordhøj "Dilhøj" kaldet, der blev fuldstændigt bortgravet omkr. 1830, efter at Begyndelsen dertil alt var gjort i Slutningen af forrige Aarhundrede, hvorved der i den søndre Side var fundet en stensat Kiste med et ubrændt Skelet og en Bronzedolk (ifølge Pastor Bilmanns Indberetn. 1808 til Kommissionen for Oldsagers Opbevaring). Højen havde været omsat med temmelig anselige Randstene. Helleristningerne paa Dækstenens Yderflader bleve efter Beretning af den endnu levende Olding Skolelærer Schou i Grevinge opdagede i Trediverne af ham, Kapellan Bruun og Møller Ostenfeldt, da de en Eftermiddag kom op til Dyssen. Han mindes bestemt baade Hjul og Skibe. Til disse Helleristninger er der ikke længer Spor i nogen Dagsbelysning; derimod kunde i Lygteskin ganske tydeligt et Par af Skibene c. 1' l. spores netop paa den v.s.v. Sideflade, hvor Theophil. Hansens Tegning viser dem - dog saa svage, at de ikke kunde fastholdes i en ny Tegning. Til Hjulene var der ikke længer Spor at opdage. - Den i forrige Aarh. fundne Gravkiste, siges paa Bunden at have haft "en flad Sten med et besynderligt Mærke", som blev indsat i et Stengærde, men senere ikke kunde genfindes. Dens Eftersøgen var ogsaa nu forgjæves. "Dilhøjdyssen" er omhegnet med et højt stensat Gærde med Træer indenfor, der meget tager Synet fra den og absolut burde borttages. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse i lav rund Jordhøj, "Dilhøj". Paa Dyssen de kendte Helleristninger. Kamret er sexkantet, 2,06 m langt i Retningen NNV-SSØ. Knapt 2 m. bredt, ca. 2 m højt. Det er bygget af 5 store, indvendig flade og foroven let indadskraanende Sidesten, samt af en sjette kun 0,5 m. høj Sten, der tjener som Tærskelsten. Mellemrummene mellem de 5 store Sidesten er eller har været udfyldt med flade Fliser. Over de 5 Sidesten hviler en kolossal Dæksten, ca. 2,80 m lang, 2,20 m bred og 1,20 m tyk, paa dennes Overside har der været nogen Helleristningsfigurer. Kamret har mod SSØ en 0,60 m. bred Aabning og uden for denne og Tærskelstenen udgaar mod SSØ en ca. 2,70 m. lang og en 0,70 - 0,85 m. bred Gang med 2 Sten for hver Side, de to inderste er de største. Dæksten over Gangen mangler. Paa Højen i ca. 2 m. Afstand udenom Dyssen er i nyere Tid opført et svært ca. 1,40 m. højt Stengjærde. Lige indenfor Gærdet staar nogen Træer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udaterede og usignerede afbildninger.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dilhøj (på 4-cm kort trykt Delhøj). Runddysse, mål ca 1,5x15x15 m (muligvis "restaureret" i forbindelse med det store stengærde, der omkrandser kamret). I midten er et stort 6-kantet kammer med 5 store bæresten og tørmur (se beskr. på kart.kort), 1 tærskelsten mod SSØ, hvor der er 2 sæt gangsten. 1 stor dæksten. Indre mål ca 2,06x2x2 m, dæksten ca 1,2 m tyk. På dækstenens overflade anes ret tynde buede indridsninger??, skulle være helleristningsstriber, de er meget svære at se, den rager ca 2,5 m op over højen. Der står 4 ældre løvtræer indenfor stengærdet, derunder næsten ingen vegetation, udenfor gærdet græsser. Ejerens mor var meget interesseret i at få vedligeholdt stengærdet og højen slået jævnligt (den trænger ikke særligt meget til pleje). Mod NØ ses en sten, måske 1 randsten? Langs havens hæk mod SV en sti til højen, der lidt slidt af besøgende. Højen ligger ca 50 m fra offentlig vej, forholdsvis højt; et i et bakket landskab. Ejerens mor bor i huset ved højen. . Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1988 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-858
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jernlågen i diget omkring dyssen blev repareret og malet. En del af diget der var nedbrudt blev genopbygget. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Skilt ved/til for fortidsmindet: tekst mangler.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)