Næsholm
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-87

Fredningsnr.
282466

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Skelet, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Erklæring angående hegning af 20.5.1921 Næsholm Voldstedet "Næsseholmen" beliggende i den nu udtørrede Nygård sø. Det er en ca. 193 fod lang og 157 fod bred firesidet i sin tid ved pløjning udjævnet banke, hvori ses nogle bygnings- rester, nemlig midt i banken et regelmæssigt firesidet tårn. Vestlig i banken levninger af en tårnlignende bygning, hvis vestlige side er borttaget ved en indgravning fra bankens rand. Også i den nordre side af banken spores bygningsrester. Adgangen til voldstedet er ad en sti, ca. 11/2 alen bred, der ikke må oppløjes, men bevares i velholdt stand. Ejeren for- pligter sig til at vedligeholde stien.
Undersøgelsehistorie  (17)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den nu udtørrede Nygaard Sø ligger Voldstedet "Nisseholm". Det er en aflang c. 193' l. 157' br. Banke (se Grundpl.), hvis Karakter som Voldsted - Murlevningerne undtagne - er udslettet ved at den adskillige Aar igjennem har været under Plov. Af Murværk sees Grunden til tvende Taarne, et tredie, der skal have været at se mod N., er nu fuldstændig tildækket og overgroet. Kjældermuren af det v. Taarn staaer bevaret til en Højde af 5'6". Materialet bestaaer af raa kløvede Kampestene og røde Munkestene uden bestemt Skiftegang. I den østre og søndre Væg er det nederste Parti i en Højde af 3'4" af Kamp, Resten er Tegl; den nordre Væg bestaaer hovedsaglig af Tegl. Den vestre Væg er nedbrudt, men et Stykke af Muren staaer tilbage mod N. og viser det i Middelalderen almindelig anvendte fyldte Murværk (1/2 Sten foruden og forinden med Kamp i Mellemrummet). I den søndre Væg kan endnu ses Underdelen af et lille Vindue eller Skydehul. - I det andet Taarn (10' l. og br.) staaer Kjældermuren til en Højde af 4'8"-9", men navnlig mod V. meget overgroet. Østsidens indvendige nordre og søndre Hjørne staae bevarede til en Højde af 2'10". Største Delen af Materialet er Tegl. (Stenene 10 1/2" x 3 1/2" x 4 3/4"). Søen synes at have gaaet umiddelbart op til Voldstedet (S. for det østlige Taarn løber en Fordybning som en Grav ud til dets Rand) undtagen mod N.Ø., hvor der foran det har ligget en trekantet lav Vold, adskilt fra Borgvolden ved en Grav; ihvorvel der helt rundt tæt ved Borgvolden kan følges en lav Forhøjning er denne altfor ubetydelig til at antage den for en (nedpløjet) Vold, saa meget mere som det siges, at Vandet i gamle Dage stod over den. [se sagn under sb. 0K]. Bevoksning: 1983: Græs

1894 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1943 Genstand givet til museum
Journal nr.: 599/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt herved er ved Tørvegravning fundet et Menneskekranium.

1943 Tørvegravning
Journal nr.: 599/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Næsholm", 110 x 75 m. Voldsted, udgravet af Vilh.La Cour 1935-54. Voldstedet består af en afrundet borgbanke, omgivet af en voldgrav. Midt i banken er fundamentet til et svært muret tårn, fra det går der tørre grave mod vest og syd. I banken ses fundamenter af flere bygninger. Rester af pælebro mod sydøst. Indersiden af tårnets murværk, samt kampestensmuren i den sydvestlige bygning er noget forfaldne og bør restaureres ved lejlighed. ** Seværdighedsforklaring ** Overskueligt og udgravet borganlæg. Bevoksning: 1983: Græs

1989 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
13 prøver til dendrokronologisk bestemmelse.

1989 Museal udgravning
Journal nr.: 1357/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udgravningen havde til formål at udtage prøver fra bropiller til dendrokronologisk bestemmelse. 2 rækker egetræsstolper har været piller til den bro, der forbandt voldstedet i Nygård sø med det faste land. 9 af ialt 13 prøver sandsynliggjorde, at broen er blevet opført 1278. De sidste 4 prøver peger på en reparation af broen i 1320. Voldstedets funktionsperiode kan sættes mellem 1278 og ca. 1340.

1989 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
13 prøver til dendrokronologisk bestemmelse.

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering af murværk mm.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-012976
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8279: 1. Penning, Roskilde, 1320’erne, MB 554, x7 2. Formentlig penning, ubestemt, 1310-1350, x6 OHM 1038

2011 Museal udgravning
Journal nr.: OHM1038
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
I forbindelse med Naturstyrelsen, Vestsjællands arbejde med at gendanne søen Nygård Sø, det vådområde Voldstedet Næsholm ligger i, skal der bygges en ny bro til fortidsmindet, så der kan forblive offentligt adgang til det. For at forstærke formidlingen af voldstedet og dets historie, blev det valgt at give den nye bro samme placering, som den originale, hvis rester blev udgravet af Vilh. laCour. Derfor er dele af voldstedsbanken, hele brotraceet og et tidligere uundersøgt område syd for sidstnævnte blev genåbnet og undersøgt for at sikre, at byggeriet af den nye bro ikke kommer til at skade dele af det fredede fortidsminde. Der blev fundet sydafslutningen af broen med tre ekstra brofag synlige, eet mere er dog påkrævet for at broen kunne stå, resterne af et slyngværk til at bære vægten af broafslutningen og det såkaldte borgeled Vilh. laCour søgte efter på selve borgbanken under hans undersøgelser i 1930erne. Af de i 1957 bevarede brostolper, 45 stk., blev kun 25 stk. genfundet i varierende grader af nedbrydning. 13 stk. af de forsvundne blev der dog taget prøver af i 1989 til dendrokronologisk datering, resten, 7 stk., er sandsynligvis helt nedbrudt og forsvundet.

2011 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 1038
Odsherreds Kulturhistoriske Museum

2012 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OHM1038
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Ved den arkæologiske overvågning af gravearbejdet blev der registreret flere detaljer af selve voldstedets opbygning og konstruktion, og flere enkeltheder om den oprindelige bros konstruktion, bl.a. en form for fodtømmer mellem, og et sted i sikker forbandt med, de oprindelige brostolper og to langsgående grøfter hvori de oprindelige stolper er blevet placeret.

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03318
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)