Borren Voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-161

Fredningsnr.
282468

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Havn, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 3951 f.Kr.)

Kulturlag, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af voldstedet "Borrevang". Følgende 2 partier af det oprindelige meget udstrakte vold- sted, som ikke er underlagt plov, falder ind under frednin- gen: 1) Den ca. 170 m lange kampestensmur i en bredde af ca. 6 m. 2) Højen "Borren", diam. ca. 20 m, syd for ovennævnte mur. Matr.nr. 1b: I skellet til Borrevang matr.nr. 1a.
Undersøgelsehistorie  (32)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke langt fra den fordums nordre Bred af den nu udtørrede Højby Sø ligger ude i denne Voldstedet af den Borg, paa hvilken Sagnet siger, at Ridder Ebbe med tvende Døtre boede. Voldstedet er en fuldstændig med Tjørn og Krat overgroet Banke, 250' i Omkreds ved Foden; til Murværk ses intet Spor. Mod V. løber Voldpladsen ud i en lille Tunge, der synes at have været overskaaret ved en Grav. Mod N., hvor Borgen har ligget Bredden nærmest strækker der sig 332' fra Voldstedet i en buet Linie fra N-NØ. en 548' l. ikke videre anselig Vold [SB.160]. Mulig indeslutter den en Murkjærne; dog lader Teglens Tilstedeværelse her sig kun formode af en ganske enkelt, paa den tørlagte Mark oppløjet Brok. [på tangen]..ere de tre aftegnede Jernnøgler fundne. [Se sagn under sb. 0K]. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1911 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1506/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse af den lange spærremur.

1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1953 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1506/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udgravninger af tårnet, af arealet omkring tårnet og fornyede undersøgelser ved spærremuren. Desuden fundet spor af bosættelse fra romersk eller førromersk jernalder. Som helhed betragtet gør anlægget ikke et middelalderligt indtryk. Midtertårn, vestgrav og langmuren i den mørtelmurede form vidnede om en senere - middelalderlig - brug af et oprindeligt forhistorisk anlæg: en bygdeborg, kun bestående af langmuren (Jf. Vilh. la Cour).

1954 Museal prøvegravning
Journal nr.: 66/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalder- og jernalderboplads fremkommet ved prøvegravning på det middelalderlige voldsted Borre.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kampestensmur, del af voldstedet Borrevang (som 2824.6). Ligger på toppen af en nordvendt skråning. Muren løber ca. øst-vest. En del af stenene er antagelig marksten, især ved enderne. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1990 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1506/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved prøvegravning som led i forskningsprojekt fremkom nedgravninger/gruber formentlig fra romersk jernalder samt gruber og stolpehuller på voldstedets nordlige og vestlige del fra tidlig middelalder. Det var samme steder koncentrationer af metaldetektorfundne genstande var overordentlig stor. Ca. 40 m vest for det fredede tårn lokaliseredes en 13 m bred og 2,5 m dyb voldgrav. Det var eneste sted, hvor der lokaliseredes nedgravede forsvarsordninger. Voldstedet er opdelt i 4 omed kun svagt adskildte plateauer og den kraftigste sænkning er ca. 40 m vest for tårnet. På området mellem tårnet og spærremuren fremkom spor efter en bebyggelse fra middelalder. Det samme var tilfældet mellem tårnet og voldgraven, og området vest for voldgraven.

1991 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2574/91
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1991 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1506/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1506/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
På marken NV for tårnet var påtruffet store kampesten. Enkelte var taget op. Ved besigtigelsen viste stenene sig at udgøre en fundering med en bredde på ca. 1,1 m, bevaret i 1 skifte. Der er tale om et fundament, der er så bredt, at det må have båret en kraftig mur. Ved gravningen fremkom 2 østersøskår og en hvæssesten, der tidsmæssigt passer ind i billedet af det tidligmiddelalderlige voldsted.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 823/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved efterårspløjning på voldstedet var påtruffet flere større kampesten. Der var fremkommet 5 stenkoncentrationer: 1. En kraftig stenrække, der over en strækning på 15 m var orienteret parallelt med en mulig vej fra porten i spærremurn til tårnet. 2. Muligvis to stenrækker vinkeltret på hinanden, kunne følges over en strækning på 5 m. 3. På voldstedets yderste "holm" mod vest, på bakkens nordside en mulig Ø-V orienteret stenrække. 4. På "mellemholmen", på kanten af den voldgrav, der har adskilt "mellemholmen" og delen med tårnet, var en stenkoncentration af ubestemmelig form. 5. Øst for tårnet var større kampesten over en stor del af fladen. Prøvegravningen i 1990 hér viste, at fladen var så nedpløjet at ingen nedgravninger kunne registreres og at undergrunden indeholdt mange sten.

1992 Museal prøvegravning
Journal nr.: 636/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Der blev undersøgt et lille havneanlæg med en stensat mole og sten langs strandbredden. Vandstanden har været 3 m højere i borgens funktionstid end i den nuværende genskabte sø. Voldgraven vest for det murede kampestenstårn viste sig at være 12 m bred og 3 m dyb og har været vandførende. Desuden fremkom en 4 m bred vej, der fra en portgennemkørsel i den lange spærremur har ført op til tårnet. Borgens funktionsperiode strækker sig fra 1. halvdel af 1100-årene og op mod eller måske til lidt efter 1200. Desuden fandtes enkelte gruber og stolpehuller fra romersk jernalder samt rester af et kulturlag fra stenalderen.

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2005 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 1039
Odsherreds Museum

2006 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 1039
Odsherreds Museum

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 20/2006
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D 70-71/2006 Alsgemme og smykkeindfatning indsendt i januar 2006. Tre mønter er afleveret til Møntsamlingen. D 90/2006- D103/2006 indsendt i september 2005. Remspænder, beslag, vægtlod, skægøkse og spore. Yderligere 6 genstande blev ikke erklæret for danefæ.

2007 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: FP 7584
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønt afleveret direkte til Nationalmuseet.

2007 Privat detektorbrug
Journal nr.: FP 7584
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 7584
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Valdemar I, Roskilde, Hbg. 12.

2007 Privat detektorbrug
Journal nr.: 1039
Odsherreds Museum
Detektorafsøgninger på voldstedet.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2008 Privat detektorbrug
Journal nr.: 1039
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Indlevering af genstande fundet ved detektorafsøgninger ved Borren, genstandene er mest jerngenstande, men der er også genstande af bronze og bly, hvoraf meget kan dateres til middelalder. Desuden flintgenstande fra en tidligere stenalderbosættelse.

2008 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: OHM 1039
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Indsendelse af metalgenstande fundet ved detektorafsøgning ved voldstedet Borren. Heriblandt mønter, spænder og andre genstande af bronze, seletøjspynteperler af bly

2008 Genstand givet til museum
Journal nr.: 1039
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Indlevering af stort materiale for detektorafsøgning ved voldstedet Borren. Heraf indsendes en del til danefæbedømmelse. Foruden middelalderlige fund er der en del flint fra yngre stenalder.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-005473
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8156 (OHM 1039). En mønt er erklæret danefæ. 1. dansk penning, Christoffer I, Roskilde, MB 81. FP 8042 (OHM 1039). En mønt erklæret danefæ. 1. dansk penning, Knud den 6., Roskilde, Hbg. 10, x1999.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-005473
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8060. Fem mønter er erklæret danefæ, hvoraf de fire første er danske penninge: 1. Valdemar II Sejr, Hbg. 42b, x2003 2. MB 415-18, 1320’erne, Roskilde, x2002 3. MB 421, 1320’erne, Roskilde, x2004 4. Ubestemt, ca. 1280-1340, x2000 5. Erik af Pommern, kobbersterling, x2001

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-005473
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8380: 1. England, short cross penny, 1180-1247, Canterbury?, Henri?, muligvis 1208-1242, revne fra kant til midte, x2900 OHM 1039

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-005473
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8378: 1. Penning, Roskilde, 1260’erne, MB 148, x2924 OHM 1039

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-006880
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8219: 1. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 353, x2413

2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/06876
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)