Æbrehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-201

Fredningsnr.
282311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest "Æbrehøj" 3,25 x 18 m. Den NV halvdel bortgravet og den rest der står tilbage, stærkt forgravet. Græsgroet i ager. Bør måske fredes. Ved gravning fund af fragmenteret og irret bronzedolk uden fæste og med skajtang, desuden en meget bredlæbet niptang af bronze, endvidere et ornamenteret benstykke. Da ejeren kun har gravet i det øverste af højen, burde museet måske gøre en undersøgelse. NMI: Højrest "Æbrehøj" 3,25 x 18 m. Den NV halvdel bortgra- vet og den rest, der står tilbage, stærkt forgravet. Græs- groet i udkanten af ager. Da højen ligger af vejen og ikke generer markarbejdet, bør den måske fredes. Ved en gravning ejeren for længe siden foretog blev øverst i højen fundet en fragmenteret og irret bronze- dolk uden fæste og med skaftang, desuden en meget bred- læbet niptang af bronze, også den stærkt fragmenteret, endvidere et ornamenteret benstykke, ligeledes fragmen- teret, 4 x 1,5 cm stort og 0,75 cm tykt. Det ser så- ledes ud: TEGNING Da ejeren kun har gravet i den øverste del af højen, burde museet måske foretage en undersøgelse.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yderst ved Skraaningen mod den flade Lyng ligger en stor Høj "Æbrehøj" (Abnim opdyrket Stykke Jord?) kaldet. Der er gravet i dens Top, og saavel mod n. som mod s. er en Del af den bortskaaret. Fylden er sandet og synes dels taget paa Lyngen, dels ved en østenf. liggende Mose. Højen har været omsat med Stene. I Toppen er der fundet 3 Urner med brændte Ben dækkede med Lerlaag, i en af disse, der var udbuget og havde to Ører, laae en lille fin Ring af Bronce, ikke saa stor som en Fingerring, i en anden et Stykke Bronce 3" l. i lighed, men mindre end et Aareladejern (maaske en Kniv af denne Form [skitse af ragekniv med firkantet blad]), i den tredje Halvdelen af en Broncering saa stor som en Armring. - I Højens nordre Side er paa Bunden fundet en stensat med hvidt Sand fyldt Kiste, godt 3 Al. l. 1 1/2 Al. br. i vestre 3/4 Al. br. i østre Ende. Sidestenene vare flade, ligesaa den store Sten, der dækkede den. Der var dynget Sten sammen uden om den. Forøvrigt fandtes intet i Kisten. I Højens søndre Side er fundet 2 mindre stensatte Kister af 1 1/2 Al. Længde, som den ovenomtalte bredere i den ene end i den anden Ende og skærmede ved sammendyngede Stene. I dem begge fandtes ubrændte Menneskeben, men intet andet. En Flintdolk fandtes i den fra Søndersiden bortgravede Fyld. Kisterne i Højens Nordog Sydside have staet parallelt i Række med hinanden. Den endnu tilbageværende Midterdel af Højen turde indeholde lignende Grave. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest "Æbrehøj" 3,25 x 18 m. Den NV Halvdel bortgravet og den Rest, der staar tilbage, stærkt forgravet. Græsgroet i Udkanten af Ager. Da Højen ligger af Vejen og ikke generer Markarbejdet, bør den maaske fredes. Ved en Gravning Ejeren for længe siden foretog blev øverst i Højen fundet en fragmenteret og irret Broncedolk uden Fæste og med Skafttang, desuden en meget bredlæbet Niptang af Bronce, ogsaa den stærkt fragmenteret, endvidere et ornamenteret Benstykke, ligeledes fragmenteret, 4 x 1,5 cm. stort og 0,75 cm. tykt. Det ser saaledes ud: [skitse]. Da Ejeren kun har gravet i den øverste Del af Højen, burde Museet maaske foretage en Undersøgelse.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Æbrehøj". 3,2 m.høj, 20 m.lang, 12 m.bred. Stærkt forgravet høj. Nordvestlige halvdel bortgravet, står stadig med åben skrænt med enkelte træer. Gammel skade. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)