Hiulehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030405-206

Fredningsnr.
282310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Hiulehøj" 5,10 x 20 x 35 m. Højen var oprindelig rund, men talrige læs bortkørt. Flade tilgroede afgravninger i SØ. Beplantet med nåletræer. Højen gennemrodet for ca. 125 år siden. Hvorvidt stenkamret der oprindelig var i højen er bevaret vides ikke. NMI: Høj, "Hiulehøj" 5,10 x 20 (NV-SØ) x 35 (SV-NØ). Højen var op- rindelig rund, men i hundredevis af læs er kørt bort. Store flade tilgroede afgravninger mod SØ. I NV-siden løber en ca. 1 m. bred sti skråt fra højfod til top, denne side, der ven- der mod haven er iøvrigt beplantet mest med nåletræer. Samme beplantning har NØ- og SV-siden, mens top og SØ-side er græs- groet. Herremanden på Ellingegaard har for ca. 125 år siden gennem- rodet højen. Over gærdeåen, der ligger SØ for højen er en del broer, hvori efter ejerens sigende er en del store flade sten. Det er gammel tradition på egnen, at disse disse store sten stammer fra højen. Hvorvidt stenkamrene, der oprindelig var i højen, er bevaret, vidste ejeren ikke, noget synlig spor af dem er der ikke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S. for Gaarden ligger en meget anselig Høj "Hiulehøj" kaldet, som dog mod s. og ø. er saa beskadiget, at dens oprindelige Udstrækning ikke kan kjendes. I Højen har der i Mands Minde været store stenbygte Kamre ligesom Troldstuen i Stenstrup. "Gjennem en Indgang mod Sønder kom man ind i en mindre Stue og derfra ind i en bagved liggende større, alle dækkede med svære Stene". Omtr. for 30 Aar siden [1844] blev en stor Del af Stenene opbrudte og bortførte af Ellingegaards daværende Ejer, men det paastaaes, at Ødelæggelsen kun udstrakte sig til Gangen og at selve Kammerene endnu skulle staae inde i Højen. Der skal være fundet Ben af "et svært Menneske" og en særdeles stor Mængde Dolke, Kiler, Mejsler, Kuler og Ravperler i Stenstuerne. "Potter" skal der være fundet baade i og udenfor dem. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hiulehøj, 5,10 x 20 (NV-SØ) x 35 m (SV-NØ). Højen var oprindelig rund, men i Hundredvis af Læs er kørt bort. Store flade tilgroede Afgravninger mod SØ. I NV Siden løber en ca. 1 m bred Sti skraat fra Højfod til Top, denne Side, der vender mod Haven er iøvrigt beplantet mest med Naaletræer. Sammme beplantning har NØ og SV Siden, mens Top og SØ Side er græsgroet. Herremanden paa Ellingegaard har for ca. 125 Aar Siden gennemrodet Højen. Over Gærdeaaen, der ligger SØ for Højen er en Del Broer, hvori efter Ejerens Sigende er en Del store flade Sten. Det er gammel Tradition paa Egnen, at disse store Sten stammer fra Højen. Hvorvidt Stenkamrene, der oprindelig var i Højen, er bevaret, vidste Ejeren ikke, noget synligt Spor af dem er der ikke.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hulehøj". Storvchøj. Tidligere gennemgravet. Sti til toppen fra nord. Flagstang på toppen, skal have stået der i generationer. Ifølge den nuværende ejer har der været et (eller to) stenkamre i højen: en kvie faldt ned i det. Der skal være slæbt flere sten til nabogårdene, alt sammen for ca.150 år siden eller tidligere. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)