Nykøbing Byjorder
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030407-1

Fredningsnr.
282438

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,4 x 21 m. Tværs gennem højen en vældig tilgroet kløft orienteret Ø-V. Kløftens bredde 7 m, dybde 1,3 m. Nordre højfod afgravet og står med skrånende tilgroet skrænt. Hø- jen græsgroet med lidt buskvæskt. NMI: Høj, 2,4 x 21 m. Tværs gennem højen en vældig tilgro- et kløft orienteret Ø-V. Kløftens bredde 7 m, dybde 1,3 m. Ved denne kløft er såvel øst- som vestsiden me- get beskadiget. Nordre højfod afgravet og står med skrå- nende tilgroet skrænt indtil 1,5 m høj. Mod SØ en af- gravning og affladning af højsiden og højfoden står her med en skrænt på ca. 1 m. Umiddelbart her op til står udhusene til sommerhuset "Solhøjen". I sydsiden er ved overfladisk gravning lavet en række trin fra fod til top, hvori flade sten. På toppen nedrammet en bænk. Højen græsgroet med lidt buskvækst og trods beskadigel- serne absolut fredningsværdig
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N.N.Ø. for Byen ligger de saakaldte Skjæreby Banker. Der er intet Sagn om, at her har ligget nogen "By", der kunde have givet Anledning til Navnet, ej heller har man nogensinde truffet Hustomter. Derimod ligger der ovenpaa Bankerne en anselig Gravhøj, som dog er gjennemskaaren ved en dyb Grøft Ø-V. Denne Gravning skyldes en Toldforvalter (?) Justitsraad Petersen; det skal være en længre Aarrække siden den er foretaget. Om Fund vides intet. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 21 m. Tværs gennem Højen en vældig tilgroet Kløft orienteret Ø-V. Kløftens Bredde 7., Dybde 1,3 m. Ved denne Kløft er saavel Øst- som Vestsiden meget beskadiget. Nordre Højfod afgravet og staar med skraanende tilgroet Skrænt indtil 1,5 m høj. Mod SØ en afgravning og Affladning af Højsiden og Højfoden staar her med Skrænt paa ca. 1 m. Umiddelbart her op til staar Udhusene til Sommerhuset "Solhøjen". I Sydsiden er ved overfladisk Gravning lavet en Række Trin fra Fod til Top, hvori flade Sten. Paa Toppen nedrammet en Bænk. Højen græsgroet med lidt Buskvækst og trods Beskadigelserne absolut fredningsværdig.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2,6 x 22 x 20 m. Tværs gennem højen, øst-vest, går en gammel kløft, ca. 1 m. dyb. Nordlige højfod afskåret af vej. Et sommerhus er delvis bygget ind i højen mod sydøst; højen står her med en ca. 1 m. høj skrænt. Vestsiden ret stejlt afgravet i gammel tid. Ca.4 m. vest for højen ligger en carport med tilhørende udhus. Bevoksning: 1983: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)