Kelstrup ruin

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Odsherred

Sted- og lokalitetsnr.
030412-94

Fredningsnr.
292354

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Dyreben, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 22. sept. 1882, dekl. i henhold til skøde. Kjeldstrupgård. Ruinerne af Kjeldstrupgård, ligesom der er forbehold adgang til samme. Ruinen omgives af et udyrket areal på 2 til 5 alens brede i alt ca. 200 kv.alen.
Undersøgelsehistorie

1874 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruinerne af Kjeldstrupgaard ligger her paa Lodden V for Gaarden. Det nærmestliggende Terrain er i det Hele temmelig fladt, og selve Borgen har været bygget saaledes, at den var omgiven med Eng (fordum Sø) mod V og S, medens den derimod mod Ø og N omgaves af Grav. Disse Grave mindes endnu som meget dybe, de ere nu fuldstændig sløjfede. Volde skal der ikke have været at se de sidste 70 Aar.- Ruinen der formentlig viser Gaardens fulde Udstrækning er et firkantet Rum 32' 5" langt, 20' 9" bredt (indvendig maalt), det er aflangt i Retningen NV-SØ. Muren staar højest mod øst indvendig 4' 6", udv. sammesteds 6' 9", hvilket Maal er udstrakt til Grundstenenes Underkant, som i nyeste Tid er blottet ved Bortgravning af den Jordhøjning, der som det nu kun ses paa Sydsiden forhen har dækket dem. Murene skulle forøvrigt ikke have været i de sidste 70 Aar. Bygningens Grund er lagt af svære Kampestene og Murværket over Jorden har bestaaet af en Stens Teglstensmur foruden og forinden. Teglstensmuren staaer kun bevaret i c. 2' Højde, men de fleste Stene ere sprængte dels af Frosten, dels ved de oventalte Gravninger, saa at vi kun finde enkelte af de oprindelige udvendige Facadesten bevarede f. ex. mod vest paa Nordsiden. Stenene der ere 10" lange, 4' 3/4" brede og 3 1/2 tykke, have de fleste Steder været lagte i regelmæssigt Munkeskifte: to Løbere og en Binder.- Paa Vestsiden findes en lille Fordybning, hvori der mulig har været en Trappe. Paa Sydsiden synes der at have været et lille Vindue eller Skydehul, i det mindre findes der et retvinklet Indspring, der kan tyde derpaa (stedet er paa Grundplanen betegnet Y). En Beretning om at der fandtes et af flere flade Fliser lagt Gulv, blev ikke bekræftet ved den foretagne Eftergravning. Ruinen af Kjeldstrup Gaard er fredlyst i Salgsbrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ruin af en firkantet bygning med mure af kampesten og munkesten på et fundament af svære kampesten. Indefra målt er murene bevaret i op til 1,4 m's højde. En del sten er faldet ud af murene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2007 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2007 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

2007 Privat detektorbrug
Odsherreds Kulturhistoriske Museum
Indlevering af løsfund fra Kelstrup voldsted og ruin fundet af fritidsarkæolog. Fundene er indleveret af 3 gange. Genstandene er opsamlet på området efter undersøgelsen i 2004. Opsamlingen består mest af dyreknogler, men også jerngenstande og keramikskår.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 22. sept. 1882, dekl. i henhold til skøde. Kjeldstrupgård. Ruinerne af Kjeldstrupgård, ligesom der er forbehold adgang til samme. Ruinen omgives af et udyrket areal på 2 til 5 alens brede i alt ca. 200 kv.alen. *** Nyberejsningstekst *** Ruin af en firkantet bygning med mure af kampesten og munkesten på et fundament af svære kampesten. Indefra målt er murene bevaret i op til 1,4 m's højde. En del sten er faldet ud af murene.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

sydlige mur, set fra øst
sydlige inderside af mur, set fra nord
nordlige yderside af mur, set fra øst
oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra SV