Skarridsholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030602-14

Fredningsnr.
322244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skarridsholm. Et dobbelt voldsted, bestående af en større banke a, på hvis overflade ses spor af bygningsrester, en mindre banke b, i hvilken findes det udgravede underrum af en indvendig 41,5 fod lang og 18,5 fod bred bygning, hvis granitmure indvendig er beklædte med mursten samt af et aflangt lave- re parti c, som strækker sig sydefter til Skarritsø og af- skærer den mindre banke ved den nuværende kørevej. Lige syd for denne er tidligere fundet murværk d. På den østlige og vestlige side findes grave e, f, som tidligere forbandt Skarritsø og den nord for borgen beliggende sø, hvor der nu er eng. Den vestlige grav er tildels tilfyldt. Ved vold- stedets østlige side lige nord for kørevejen hæver sig en halvrund ydervold, g. Langs med kanten af Skarritsø findes nogle store sten, som formentlig er rester af en dæmning. En skitseret plantegning af voldstedet medfølger. (mangler ved dubl.)
Undersøgelsehistorie

1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Bjergsted Skoven lige ved Skarritsø ligger Skarsholm Voldsted, der efter de endnu bevarede Voldbanker, Volde og Grave at dømme har været en meget anselig Borg. De oprindelige Forhold ere dog paa mange Steder mere eller mindre udviskede; dels blev i forrige Aarhunderede [1700] lige norden for Voldstedet bygget en nu atter nedrevet Gaard, som med sine tre Længer omsluttede den nordre Banke; dels er der ved Voldstedets østre Side opført et mindre Boelsted med tilliggende Have, som ogsaa har virket forstyrrende paa de Borgen omgivende Volde og Grave. Endelig er en meget stor Del af Voldstedet, navnlig dets vestre Halvdel, udlagt til Pløjeland, saa at Voldbankernes og Gravenes skarpe Konturer paa flere Steder ere udviskede. Nordligst og længst borte fra Skarritsø laa Hovedslottet; om dette minder nu en firsidet Voldbanke, hvis østre Del staar velbevaret med skarp nedadskraanende Væg, mendens dens vestre Halvdel er bortpløjet. Voldbanken er i den østre Side ca. 95' lang foroven, 140' ved Foden og ca. 15' høj. Murlevninger ere ikke mere synlige paa denne Bankes Top, men ved Pløjning er man her stødt paa et mindre, firkantet Gulv, lagt af Munkesten. Ca. 80' sønden for denne Voldbanke og oprindelig skilt derfra ved en Grav, som nu delvis er udjævnet, men i hvis Bund man har fundet en Sætning af Munkesten, ligger en anden mindre og noget lavere firsidet Voldbanke, ca. 50' lang og bred foroven. Denne Banke bærer derimod endnu tydlige Spor af den Bygning, som har staaet paa den. En kvadratisk, ca. 40' lang og bred Plads er paa flere Steder, navnlig i den vestre Side og i det nordøstre Hjørne omgivet med en Sætning af Kampesten, som har været forbundne ved Kalk og baaret den herliggende Bygning. Gulvet har man ogsaa fundet ved Pløjning, det var ligeledes sat af Kamp. Fra dette Gulv skal der efter Sigende af den nuværende Fæster af Lodden, som selv har gravet rundt om i Voldstedet, føre en Kampestenstrappe ned til en Slags Kjælder nede i Voldbanken. Disse to Voldbanker have været omgivne med en Grav og en der foranliggende Vold; men af disse findes nu kun tydelige Rester i Voldstedets sydøstre og søndre Del, hvor der i en Afstand af ca. 80' fra den mindre Voldbanke løber en Vold, som er adskilt fra Banken ved en Grav, og som bestemt kun lader sig følge i en Længde af ca. 100'. Ved Opførelsen af det lille Boelssted med bagvedliggende Have ere Vold og Grav her ganske jævnede, men endnu tegner der sige dog i den norden for Haven ligggende Markjord en ganske svag lille Fold, som løber parallel med den store Voldbankes østre Side og vel er den efterhaanden nedpløjede Vold. Hele den vestre Del af Voldstedet er derimod udlagt til Pløjeland og de oprindelige Forhold saaledes her udviskede, men endnu synes det dog, som der her kan spores de overpløjede Rester af Volden i Form af en ganske svag Fold i Jorden. Lige op til den Skovvej, som løber sønden forbi Voldstedet, og efter de i Syd bevarede Voldsteder at dømme, lidt udenfor Volden har liggget en toppet Jordbunke, som ved Sløjfningen for nogle Aar siden[f.1891] viste sig at indeholde et 3' højt muret Rum, som dog kun havde Vægge paa de tre Sider, idet Mur manglede paa den søndre, ud mod Søen vendende Side. Rummets Længde var ca. 14', dets Bredde 10-12'. Noget svært kunde disse Murflader, der vare satte af Munkesten, dog ikke have baaret, da de kun havde en halv Stens Tykkelse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1902 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbelt voldsted bestående af større banke mod N og mindre banke mod S, 2,7 x 102,0 x 38,0 m. Nordlige banke: Ca. 7 m. fra N-lige kant ses bygningsrester, ca. 13 m. langt fundament af granitsten liggende Ø-V. Banken er 50 m. lang, 38 m. bred og 2,75 m. høj (målt fra N). Afgrænsning mod N og Ø stejl, mens den mod V og S er mere udflydende. Sydlige banke: Denne adskilt fra nordre af ca. 6 m. bred sænkning. 46 m. lang, 20 m. bred og 2,2 m. høj (målt fra S). Ved den S-lige kant ses bygningsrester i form af lav mur af marksten, en del udskredet og væltet uden for muren. Langs bankens V-side en sænkning, der kan være voldgrave, der forbandt Skarritsø med engene mod N og V for voldbankerne. V-lige grave kunne ikke erkendes i terræn. Gammel, frønnet bænk med cementsokkel på toppen af N-lige voldsted. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende lige ved skovvej. Udsigt ned mod Skarritsø. Plantegning og forklaring bør opstilles, før anlægget virker overskueligt. Kun adgang til fods. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1998 Museal prøvegravning
Kalundborg Museum
Der blev udlagt to søgegrøfter og i begge snit kunne voldgraven klart erkendes.

1998 Diverse sagsbehandling
Kalundborg Museum
Planer om byggeri umiddelbart øst for det middelalderlige voldsted.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. seværdigt voldsted smukt beliiggende ved sø.