Esgebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030603-114

Fredningsnr.
312214

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1923, gdr. Jens Chr. Østergaard. Dipl. Afmærkn.: MS 1923, G. Rosenberg. Langdysse, 34 m l., 7 m br., 1,5 m h. Randsten: N 3 (2 v), Ø 20 (3 v), S 3 (v), V 25 (3 v). 7 m fra nordenden kammer, best. af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 overligger på plads. Græsklædt med tjørn i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Langdysse paa højere liggende Terrain. 110' lang, 23' bred og 4-6' høj, liggende i Retningen NNØ til N - SSV til S. Dyssens søndre Del er tæt bevoxet med Slaaen og Tjørne, hvorfor Maal mellem Stenene her ikke kunde tages, ligesom Randstenenes Antal maaske heller ikke er fuldstændigt angivet paa Tegningen. Dyssens nordre Del er noget lavere end dens søndre. 23 Fod fra Dyssens nordre Ende findes det udgravede Kammer, dannet af to Sidesten og to Endesten ved den nordre Ende (den inderste rager dog kun lidt op over Kamrets Bund. I den søndre Ende mangler Endestenen. Overliggerstenen over Kamret, de nu er ca. 3' dybt, ligger afvæltet, og er 8' lang, 5'7" bred og 2'6" tyk. - Randstenene ere 2 1/2 - 4' høje, i de to Ender endog 5 - 5 1/2'. 36 Randsten, hvoraf 9 væltede. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 34 m. l., 7 m. br., 1,5 m. h. Randsten: Mod N. 3 (2 væltede); mod Ø. 20 (3 væltede); mod S. 3 (væltede); mod V. 25 (3 væltede). 7 m. fra Nordenden Kammer, bestaaende af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Overligger paa Plads. Græsklædt med Tjørn i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, der er stærkt tilvokset. Dimensioner må indtil videre tages med forbehold. Højen 0,5 m h. Dyssekammer velbevaret. 7 m fra nordre ende. kammeret bestod af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 overligger på plads. I sydenden af dyssen mindre sten - antagelig fra nu ødelagt kammer. På besigtigelsestidspunktet var dyssen vokset helt til i brombær- og tjørnekrat og det var vanskeligt at fastslå dyssens bevaringstilstand. Ejeren, bosiddende på Ruhavegrd. oplyste at amtet vil pleje dyssen til efteråret. Ved den lejlighed bør alle markstenene, der er kastet ind i kamret også fjernes. På besigtigelsestidspunktet taltes: randsten N 2 (1 v), ø 16 (resten formentlig skjult i krat), S 1 (ditto), V 20. 7/12-83 Langdyssen var endnu ikke plejet. Mål: 1,9x35,4x10,9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen ligger nær stort fredet område, der er af stor rekreativ betydning og som hver sommer besøges af tusinder af gæster. Langdyssen ligger midt i ager vil kunne ses fra landevejen. Trampesti bør etableres fra markvej og informationstavle opstilles. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. seværdig stendysse fin udsigt over Vesterlyng og Nekseløbugten

Litteraturhenvisninger  (0)