Følleslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030604-5

Fredningsnr.
312225

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3122- 24,25,26 Tingl.: 13/9 1919 Gdr. Alfred Larsen, Grønnegade Afmærkn.: MS, 1923 Rosenberg Langdysse, 32 m l i NNV-SSØ, 5,75 m br. og 0,65 m h. Randsten mod VSV 14 (3 v. ) mod ØNØ 10 (7 v. ) mod SSØ 1. 8 m fra NNV-enden fundet et udgravet kammer bestående af 4 bæresten, 1 tærskelsten, 1 gangsten og en nedvæltet overligger. 15 m fra SSØ-enden rest af andet kammer, bestående af 2 bæresten og 1 dæksten. Alle væltede. 3 sten i tværrække over dyssen. Græs- klædt i ager med buske.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En i Retn. NNV-SSØ nu 105' lang og 23' bred Langdysse, som trods sin stærkt afgravet Jordhøi og sit ene forstyrrede Kammer dog gjør et ret imponerende Indtryk, navnlig da paa Grund af de overordentlige svære Sten, hvoraf Dyssen er bygget. 23' fra dens nnv. Ende staaer et udgravet, polygont Gravkammer med lille Gang. Kamret, som ligger i Retn. ØNØ-VSV og har Indgang fra ØNØ, har oprindelig været bygget af 5 Bæresten; den ene af disse er dog nu borttaget, hvorved den 9' lange, 7' brede og 3' høie Dæksten er gledet ned. Kamrets Længde er 7', dets Bredde 5'4" og dets Høide ca. 4'. En lav Tærskelsten findes for Indgangen, hvor Kamret er 2 1/2' bredt. Mod ØNØ udgaaer herfra en lille Gang, af hvilken dog nu kun den ene af de to Gangsten er er bevaret, denne, som er noget lavere end Kamrets Bæresten, er 3' lang. 28' fra dette Kammer i ssø. Retninge staa Resterne af et ande, hvis Længderetning ligeledes er ØNØ-VSV. Af Bærestene findes nu kun igjen to Sten mod SSØ (den ene 7' lang og 4 1/1' høi) og en mod VSV (efter disse at dømme synes dette Kammer snarest at have været aflangt firsidet). Ved Siden af Kamret ligger nedvæltet den anselige, 8' lange,7' brede og ca. 2' tykke Overligger; paa dennes flade Underside sees herved 50 skaalformede; Fordygniner, af hvilke de fleste ere ganske smaa, medens og enkelt naar et Tværmaal af 3" og en Dybde af 2". Af Randsten findes for den vsv. Side 14 (hvoraf 2 væltede), for den ønø 10 (hvoraf 7 væltede), for den ssø Ende 1 og for den vnv. ingen. De fleste Randsten ere ca. 5' høie. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1902 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 32 m. l. i NNV.-SSØ., 5,75 m. br. og 0,65 m. h. Randsten: Mod VSV. 14 (3 væltede); mod ØNØ 10 (7 væltede); mod SSØ. 1. 8 m. fra NNV. Enden findes et udgravet Kammer, bestaaende af 4 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Gangsten og 1 nedvæltet Overligger. 15 m. fra SSØ. Enden Rest af andet Kammer, bestaaende af 2 Bæresten, 1 Dæksten, alle væltede. 3 Sten i Tværrække over Dyssen. Græsklædt med Buske i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NNV-SSØ med 1 bevaret og 1 sammenstyrtet kammer. Det er tilvokset af tjørn og derfor kunne ikke alle randstenene tælles. Randsten: NNV 0 (evt. skjult), ØNØ 7 væltede, i sydenden ses flere der er styrtet i stor sænkning, SSØ 1 stk., VSV 2 ses stående i den sydlige del, derefter 3-4 der er styrtet i sænkning, endelig 13 stående og 1 væltet randsten. Sidstnævnte fuldstændig dækket af små skålgruber. Kamre: 11 m fra ØSØenden 1 sammenstyrtet kammer. Overliggeren ligger i sænkning. På overliggerens oprindelige overflade ses mindst 30 skålgruber hvor 1 er meget stor. 4 m fra VNV-ende ses 1 bevaret nordligt kammer. 4 bæresten, 1 karmsten, 1 tærskelsten med mindst fem skålgruber. Højen bevaret omkring nordlige kammer 0,7 m. høj. Mellem de 2 kamre ses 1,5 m dyb sænkning. Fra sydlige kammer og ud mod sydenden ses en 2 m dyb sænkning. Paragraf 53: Minkfarm opført omtrent 75 m fra 3122-25 - bør undersøges om det er lovligt byggeri - pr. 9/6 opført 12 minkhuse. Mål: 2,5x29x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Se 3122-26. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)