Dønnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030605-13

Fredningsnr.
32237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3223- 8,5,6,7,4 Høj, 1 x 15 m, med jættestue. Kamret 8 x 2 m. Ved den NV. langside ses 6 bæresten; 5 tildels nedskredne dæksten. Gan- gen med 1 dæksten ses. Højen med mange sankesten og krat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En 3' høi, 40-50' lang Jordhøi, omsluttende en Gangbygning, som er udgravet. Kamret, som ligger i Retn. NNØ-SSV, er stærkt forstyrret; Længden synes at have været 24', Bredden 6'. For den nordvestre Langside synes at være 6 Sten. Over Kamret ligger der 4, tildels nedvæltede Overliggere. Gangen, der udgaar mod ØSØ, er helt fyldt med indkastede Smaasten; den skjønnes at være ca. 16' lang. Af den spores nu kun de to yderste Sidesten, samt en 3 1/4' lang Overligger inderst inde ved Kamret. I Jordhøiens Kant sidder enkelte Randsten. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m., med Jættestue. Kamret 8 x 2 m., ved den NV. Langside ses 6 Bæresten, 5 tildels nedskredne Dæksten. Gangen med 1 Dæksten ses. Højen med mange Sankesten og Krat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, ? 3,1 x 17,0 x 17,0 m.? Ovalt afpløjet høj, mål ca. ? 1,5 x 17,0 x 14,0 m.? med et kammer i NS-lig (til SV-NØ-lig) retning. Der anes 3 bæresten mod V, 1 mod N, 3 mod Ø. 5 dæksten er alle skredet ned, mod S er 2 ret forskubbet. De rager nu ca. op til 0,6 m. over højen. Kammeret måler ca. 2 x 7 m. Mod ØSØ er en sænkning til indgangen og der anes 3 sæt gangsten med 1 dæksten nærmest kammeret, længde ca. 3,5 m. Der vokser enkelte løvtræer, en del krat/kvas mod NV og græs i den S-lige del. I højoverfladen ses mange hovedstore sten (højfyld/ældre marksten?). Mod S er der en mindre løvlund og mod V ældre graplantage i ca. 15 m.'s afstand. Den ligger højt nær andre fortidsminder - vidt udsyn. Ca. 250 m. til offentlig vej. Højen er noget afpløjet og der har været afbrændt mindre bål på højen. Ejer + påtale: 3223-8. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue, ret højt i terræn (dog nedenfor bakker mod S-SV), nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1999013
Holbæk Museum

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1999013
Holbæk Museum
I forbindelse med nedlæggelse af naturgasledning undersøgtes tracéet ved sb. 12-13. Ud for sb. 13 sås et ca. 1 m bredt område med større trækulsstykker og 4 m længere mod nord et lille stolpehul. Mellem sb. 12 og sb.13 sås 3 runde, 50-100 cm i diam., trækulsholdige fyldskifter.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)