Lindebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030608-29

Fredningsnr.
312233

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/11 1915 Gdr. Niels P. Olsen og gdr. Ole Jakobsens enke, Kirstine Jakobsen. Diplom til gdr. Niels Olsen Langdysse på Lindebjerg 50 m l. 8-10 m br og 1,5-1,8 m høj. 16 m fra NØ-enden et kammer, best. af 4 bæresten, ingen dæk- sten. 5,8 m SV herfor findes et andet kammer, bestående af 5 bæresten men uden dæksten. Randsten mod NØ 9 (4 v.), NV 31 (22 v.), SØ 35 (28 v), SV 6 (v.). Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en høi Bakke, ligger en meget anselig og ret velbevaret Langdysse, 160' lang i Retn. NØ-SV, 25-30' bred og 5-6' høi. 52' fra Dyssens nordøstre Ende findes et udgravet, firsidet Kammer, bygget af 4 Sten. Kisten, hvis Længderetn. er NV-SØ, er i indvendigt Bundmaal 5'7" lang, 2'9" bred og 4'4" høi; den sydøstre Endesten er dog kun 2 1/2' høi. Dækstenen mangler; fra den hidrører dog maaske et afkløvet Stykke af en stor, flad Sten, som ligger tæt ved Kisten. 18'8" sydøst for dette Kammer findes et andet, ligeledes firsidet og udgravet Kammer, hvis Længderetn. ogsaa gaaer paa tværs af Dyssens. Det er 6'4" langt 2'2" bredt og ca. 3' høit, og bygget for hver af de to Langsider og for den nordvestre Ende af een stor Sten, for den sydøstre Ende derimod af to mindre Sten. Den nordvestre Endesten er udvæltet; den sydvestre, noget indadskraanende Sidesten er spaltet af Fugtighed og for det ene Hjørne noget beskadiget. Dækstenen over denne Kiste mangler. Af Randsten findes for den nø Ende 4 meget anselige, 6' lange (udvæltede) og mindst 5 mindre (muligvis til dels afkløvede); for den nv. Side 31 (hvoraf 22 væltede), for den sø Side mindst 35 (hvoraf 28 væltede) og for den sv. Ende 6 fuldstændige (alle væltede) og en Del afkløvede. Paa enkelte Steder seer det ud, som ere Randstenene stillede i to Rækker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa Lindebjerg, 50 m. l., 8-10 m. br. og 1,5-1,8 m. h. 16 m. fra NØ-Enden et Kammer, bestaaende af 4 Bæresten, ingen Dæksten. 5,8 m. SV. herfor findes et andet Kammer, bestaaende af 5 Bæresten, men uden Dæksten. Randsten: Mod NØ. 9 (4 væltede); NV. 31 (22 væltede); SØ. 35 (28 væltede); SV. 6 (væltede). Græsklædt med Buske i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med bevaret høj. Vokset til i tjørn og brombær. Højden af jordhøjen i NØ 3,2 m. Ved besigtigelsestidspunktet var dyssen ret tilvokset. Beskadigelser derfor vanskelige at fastslå. Antallet af randsten og kammersten kunne ikke kontrolleres. Mål: 3,2x50x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen ligger monumentalt på toppen af lindebjerg. I plejet tilstand vil den være imponerende og kan ses fra vejen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)