Bennebo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-2

Fredningsnr.
322310

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/7 1903 Boelsmand Hans Peter Christensen Sølvbæger Afmærkn.: MS 1911, løjtnant L. Lassen Langdysse 13 x 8 m. Firsidet kammer af 4 sidesten og 1 dæk- sten. Randsten; V. 9, Ø. 8, N. 1, S. 4.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Boelstedet, Jens Jensen). En med Buske bevoxet Langdysse; ifølge Randstenene 44' lang N.- S. og 19' bred. 17' fra Dyssens nordl. Ende Staaer: Et Kisteformet Kammer, Retning N.- S., bestaaende af 4 lige høie Bærestene, de 2 Endestene imellem Sidestenene. Den N.- S, 5' lange og V.- Ø. 6' brede Dæksten hviler med den nordl. Del paa den sydl. Endesten. Den østl. Sidesten hviler paa to ved Siden af hinanden lagte Stene. Hjørnerne ere tættede med mindre Stene. Indvendig er Kamret i Bunden: 5 2/3' langt; i den nordl. Ende er det 3 1/6', i den sydl. 2 1/2' bredt; det er 4 1/3' høit. Randstene: I den vestl. Side: 7 staaende, 1 væltet. I den nordl. Ende: 2 væltet. I den østl. Side: 5 væltet (de 3 tildels jorddækkede). I den sydl. Ende: 3 væltet. Ialt 18. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 13 x 8 m. Firsidet Kammer af 4 Sidesten og 1 Dæksten. Randsten: V. 9; Ø. 8; N. 1; S. 4.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,7 x 18,0 x 13,0 m. Højen ligger i NS-lig retning og måler ca. 1,7 x 18 x 13 m. med diffus fod. Omtrent i midten er et aflangt kammer i højens retning med 1 aflang bæresten mod V og Ø og 1 kort i N og S. Den Ø-lige bæresten hviler på en anden, der ses ved bunden. Kammeret måler ca. 1,6 x 1 m. (ved bunden, bærestenene hælder indad Dæksten hviler ikke på den N-lige bæresten, antagelig skubbet mod S, den rager ca. 1 m. op over terræn. Randsten: V 9, Ø 8, N 1, S 4 (næsten intakt, enkelte nedvæltede), mål indenfor disse ca. 5 x 10 m. Der ligger lidt affald (næsten tilgroet), ikke påtalt (vil rådne bort). Ligger ca. 250 m. fra landevej. Der ses en del ældre marksten op ad højside, dækker ældre kreaturskader. Højen er bevokset med et enkelt større løvtræ og ellers løvbuske, der gror meget tæt. Ved gården mod VNV ligger en større stendynge, ikke påtalt, ligger på gårdens område. Umiddelbart N for skeldige, i ca. 30 m.'s afstand, er der tilplantet med mindre graner og løvtræer (under 5 år gamle?) på et større stykke op mod huset mod N. Ejer fortalte, de skulle bruges i forbindelse med gartneri (der skulle ikke være plantage) - gjorde vedkommende opmærksom på 100 m.-zonen, men bad ikke om at få dem fjernet. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, ret højt i terrænet i et bakket landskab. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Besigtiget d. 11.10.1985. Mundtligt påtalt til ejer om at ansøge om disp. for beplantningen. Tilsendt kopi af Fredningsloven. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)