Skamstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-16

Fredningsnr.
332313

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 22/10 1891 og 20/3 1924. Hofjægermester Chr. Treschow til Frydendal Afmærkn.: MS. 1893, Petersen, Nysonnerup. Langdysse anselig 40 x 8,5 m. Ingen jordhøj. Stort kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 stor dæksten. Randsten: NV. 28, NØ. 5, SØ. 28, SV. 5. Alle anselige, genrejste.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rectangulair Langdysse, fuldstændig uden Jordhøi: 124' lang Nø.- Sv., 27 1/4' bred i den sydvestl. og 25 2/3' i den nordøstl. Ende. 45' fra den nordøstl. Ende er der et fritstaaende Kammer i Retning N.Nv.- S.Sø.; det bestaaer af en Endesten imod N.Nv., en 3'10" høi Endesten imod S.Sø, stillede imellem de to Sidestene, og en 8 5/6' lang Dæksten. Indvendig er Kamret: 5 5/6' langt, 3 1/2 - 3 5/6' bredt og 4 5/6' høit. 11 1/4' syd for Kamret og i samme Retning som dette ligger paa Bredsiden en 10 1/4' lang, paa det bredeste 4 11/12' bred Sten, formentlig Levning af et andet Kammer. Randstene: I den norlige Ende: 5 opretstaaende. I den sydlige Ende: 4 opretstaaende. I hver Side: 28 opretstaaende. Ialt 65. Randstenene ere gjenreiste af Hofjægermester C.Treschois til Frydendal, som har skjenket Dyssen til Fredlysning, idet han dog har forbeholdt sig Dispositionsret over den syd for Kamret liggende store Sten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, anselig, 40 x 8 1/2 m.; ingen Jordhøj. Stort Kammer af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 stor Dæksten. Randsten; NV. 28; NØ. 5; SØ. 28; SV. 5, alle anselige, genrejste.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NØ-SV. Velbevaret/restaureret langdysse, mål ca 40x8,5 m, ingen højning. Intakt randstenskæde, mod NV 28, NØ 5, SØ 28, SV 5. (store genrejste sten). Omtrent 1/3 fra NØ-enden er 1 kammer (Ø-V'lig retning) med 1 bæresten mod N, 1 V og 1 S og 1 tærskelsten Ø, indre mål 1,6x1,2 m og 1,4 m højt. 1 dæksten, der rager ca 2,5 m op over terræn. Omtrent 5 m S for kamret ses en flad stentop (fra et kammer?). Højen er græsklædt og der vokser meget gamle store løvtræer på og ved højen. Omtrent 4 m mod SV er et ældre bindingsværkshus og ca 5 m mod N (ud mod vejen) er der opsat et gulmalet skraldestativ til papirsække, samme sted ligger en mellemstor stendynge (antagelig fra restaureringen). Affaldskurven står umiddelbart N for den indkørsel (=parkeringsplads), der findes umiddelbart NØ for dyssen. Muligvis er dette den ulovligt opsatte affaldskurv, men jeg synes, den står udmærket, synligt ved vej, lidt fra dyssen. Der var intet henkastet papir eller lignende på dyssen, selv om den er noget besøgt. Dyssen ligger parallelt med vej neden for bakkedrag mod Ø. Mål: 2,5x40x8,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse med intakt højrandsstenkæde og stort kammer, ud til landevej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)