Tudse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030713-20

Fredningsnr.
312414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste, der ligger under dyrket mark, som vedvarende må dyrkes. Kisten har kort gang, der fremtræder som en in- tegrerende del af selve gravrummet. Kistens samlede indre længde er ca. 3,6 m i øst-vest, bredden er ca. 0,9 m, dyb- den ca. 0,5 m. Bortset fra gangen, der er uden brolægning, er gravbunden brolagt med store flade sten. Kistens sydside er sat af 4 store sten, østsiden af en stor sten, nordsiden af 5 store sten. Kisten er åben mod vest. Oprindelig var kisten dækket af 3 svære dæksten, samt to min- dre dæksten, disse blev - bortset fra den ene mindre dæksten, der er anbragt ved gangens begyndelse, fjernet efter udgrav- ningen, idet de lå i vejen for markarbejdet. NMI: Hellekiste. (lang beskrivelse) se beret.
Undersøgelsehistorie  (15)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En sløifet Høi; 11-12' høi, c. 60' i Diameter. Midt i Høien og ved Bunden stod i Retning V.- Ø. 2 Rækker Stene (hver Sten 9"- 12" i Diameter), hvorpaa laa en 10"-12" tyk, haard og sort Jordmasse i en Bue, udvendig 5' høi; desuden laa endel Trækul og "Aske. I den sydlige Side og 2' dybt laa et Bronzesværd paa et Lag smaa Stene. Bevoksning: 1983: Græs

1953 Museal udgravning
Journal nr.: 205/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Heri Hellekiste med Flintdolk. Undersøgt 1954.

1953 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 205/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste (lang beskrivelse), se kort.

1955 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 7/55
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1955 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 7/55
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1955 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 8/55
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1955 Analyser af materiale
Journal nr.: 7/55
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1955 Analyser af materiale
Journal nr.: 8/55
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste. Den ligger under dyrket mark, hvad der er lovligt. Nu er det på dyrket mark, og den har ligget på en lidt højere banke end det omgivende forholdsvise flade landskab. Omtrent 100 m til landevej, pladsering ses tydeligt mellem spredt landevejsbebyggelse. Bevoksning: 1983: Græs

1990 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 376/90
Holbæk Museum
Planlagt opførelse af ældreboliger.

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 376/90
Holbæk Museum
Hellekisten blev lokaliseret i forhold til det planlagte byggeri. Den indmåltes. Midten markeredes med et bøjet jernrør, og stenene dækkedes med sort plastik og siden med jord. Ligger nu i græs ved ældreboligerne.

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 7-8/55
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Tuse; stenalder; 205/54.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)