Haltensten
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040101-4

Fredningsnr.
352423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse Halkenstensdysse, 1,8 x 11 x 33m. Randsten: SSØ:17, NNV:20. 3 kamre, aflangt firsidede, bygget af 4 bæresten, de 2 mangler dog den ene endesten. Af dækstenene er de to afvæl- tede. Kamrene var midlertidig dækket af afskåret tjørn og kunne derfor ikke ses, men de ligger urørt sagde ejeren. Græs- klædt i ager. MS: I sept. 1912 er langdyssen besigtiget og ryddet for tjørn (Rosenberg og Raklev). Ved denne lejlighed viste det sig, at dyssen var forsynet med mærkesten
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Paa Bakkefladen nord for Susaaen ligger en anselig Langdysse, kaldet "Haltensten". Dyssen er 30' bred, nu 90' lang, men oprindelig en Snes Fod længere, idet begge Ender ere sløifede; Længderetning: Østnordøst-Vestsydvest. Randstenene i de to Længdesider staa særdeles smukt; 4-6' høie. Jordhøien, som er afgravet ind til Randstenene, er, da Dyssen ligger paa en Skraaning, til den ene Side 4', til den anden kun 2' høi. Henimod den vestlige Ende er Høien 1 Fod høiere end ellers og dækker muligvis her en ikke udgravet Kiste. I Dyssens østlige Ende findes 3 aflange Gravkister, hver oprindelig bygget af 4 lige høie Sten, i de 2 mangler nu 1 Endesten. Dækstenen er bevaret i en af Kisterne, i den anden er den afsprængt og halvt afvæltet; i den tredie er den halvt afvæltet. Kisterne ere udgravede og have en Dybde af 3-4 Fod. Jordhøien har formentlig aldrig dækket Overliggerne. Langdyssen er i den nyeste Tid bleven Beplantet, men er dog endnu et anseligt og smukt Mindesmærke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1882 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse (se S.M.). I det vestligste Kammer er fundet en Øxhammer, ifølge Beskrivelsen af en ejendommeligere Form. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Halkenstendysse" (ØNØ. - VSV]), 1.8 x 11 x 33 m. Randsten: SSØ. 17, NNV. 20, 3 Kamre, aflangt firsidede, bygget af 4 Bæresten, de 2 mangler dog den ene Endesten. Af Dækstenene er de to afvæltede. Kamrene var midlertidig dækket af afskaaret Tjørn og kunde derfor ikke ses, men ligger urørt sagde Ejeren. Græsklædt. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Halkensten". Langdysse i SV-NØ-lig retning, mål ca. 1,8 x 33 x 11 m. Store randsten, særlig synlige mod ådalen. Tæt bevoksning af krat og tjørn hindrer optælling af randsten, ser ud til at være intakt. I højens Ø-ende er der 3 kamre, tæt på hinanden, i samme retning som højen. 1) Kammer med dæksten på plads. 2) Kammer, mål ca. 1,2 x 0,5 m., med afvæltet dæksten. 3) Kammer med afvæltet dæksten. Højen er ret tilgroet - ejer interesseret i at få den plejet/beskåret, så randstenene kan ses. Ejer havde fundet flintøkse både nær dyssen og gården (mod N) samt, hvad han mente var, en dræbt urokse (knogler og pil) ved åen (givet Anders Fischer besked). Dyssen ligger langs kant af ådal med vidt udsyn også til andre mindesmærker. Ejeren omtalte et sagn Halkvad (Slagelse Amt), mente det var samme høvding, som er begravet i dyssen. Sende besked ang. pleje inden årets udgang. Ejeroplysning på skema. Suppl. oplysninger: Navn: "Halkenstensdyssen". Den tidligere ejer af Halkenstensgård, der stadig bor på gården hos den nuværende ejer, oplyser, at han engang lod bevoksningen afbrænde. Da dette bebrejdedes ham af fredsdommeren, har dyssen siden fået lov at passe sig selv. Den er nu aldeles tilgroet. Sanering stærkt påkrævet. Enkelte lidt større træer ved dyssens ender bør nok skånes. En del småsten fra marken bør fjernes. Ejeren har intet imod dette. Dyssen kan ikke ses fra landevejen, men den besøges alligevel af mange og ingen formenes adgang. På længere sigt bør nok stiles mod at sikre offentligheden ret til besøg ved etablering af en sti over marken. ** Seværdighedsforklaring ** Meget velbevaret og velbeliggende langdysse på kant af skrænt ned mod Susåen, udsigt til andre mindesmærker. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Skilt ved/til for fortidsmindet er slidt

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Tavle på skilt ved for fortidsmindet er forsvundet/slidt bort.

Litteraturhenvisninger  (0)