Store Bøgeskov afd. 58 A

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040105-6

Fredningsnr.
342437

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse 0,5 x 10 x 43 m (Ø-V). Randsten: Ø 3, V 5, N 25, S 26. Mod V og Ø på højen ses rester af kammer. Pragtfuldt mindesmærke. Græsvokset med et enkelt mindre træ. I skov. NMI: Langdysse, 0,5 x 10 x 43 m (Ø-V). Randsten: Ø 3; V 5; N 25; S 26. To meter øst for vestsidens randsten står en anden række at 5 noget lavere sten, også den i ret- ningen N-S. Mod vest og mod øst på højen ses rester af kammer. Af det vestre kammer nu kun bevaret 1 stor sten, hvori en skålformet fordybning. Af det østre kam- mer, der er orienteret Ø-V og oprindelig har været dan- net af 4 sten, er nu stenene i N, S og Ø bevaret. In- gen overligger. Øst for kamret står en større sten op- rejst og ved siden heraf ligger en endnu større sten. Langdyssen har været genstand for restaurering vist fra Nationalmuseets side, idet en skovarbejder, der havde været med til restaureringsarbejdet, nævnte Stoltze, som den der havde ledet arbejdet. Pragtfuldt mindesmær- ke. Græsvokset med et enkelt mindre træ. I skov.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.3. Langdysse 128' lang, 33' bred, med Længderetning Østsydøst-Vestnordvest. Denne Dysse har før Ødelæggelsen været en af de anseligste og smukkest byggede Dysser i Landet. Nu er næsten hele Høien, som hovedsaglig var opført af Sten i en Høide af 5' sløifet, saa at de 5-7' høie Randsten, der ere sjelden regelmæssig og omhyggelig stillede, staa fuldstændig frit; en Del af disse ere borttagne 21 ere omstyrtede 2 ere halvt omfaldne, men 36 Sten staa endnu opreist. I Dyssens vestre Ende har der været en dobbelt Række Sten; den indre Række lavere end den ydre. Gravkisterne, som have været dækkede af Høien indtil Sidestenenes Overkant, ere mere eller mindre ødelagte. Dækstenene ere borttagne, det Indre er udgravet, og nogle af Sidestenene mangle. I Dyssens vestre Ende findes en enkelt Sten, der muligvis er en Levning af en Kiste. Bevoksning: 1983: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 0.5 x 10 x 43 m. (Ø-V). Randsten: Ø. 3; V. 5; N. 25; S. 26. To Meter øst for Vestsidens Randsten staar en anden Række af 5 noget lavere Sten, ogsaa den i Retningen N - S. Mod Vest og mod Øst paa Højen ses Rester af Kammer. Af det vestre Kammer nu kun bevaret 1 stor Sten, hvori en skaalformet Fordybning. Af det østre Kammer, der er orienteret Ø - V. og oprindelig har været dannet af 4 Sten, er nu Stenene i N, S. og Ø. bevaret. Øst for Kamret staar en større Sten oprejst og ved Siden heraf ligger en endnu større Sten. Langdyssen har været Genstand for Restaurering vist fra Nationalmuseets Side, idet en Skovarbejder, der har været med til Restaureringsarbejdet, nævnte Stoltze, som den der havde ledet Arbejdet. Pragtfuldt Mindesmærke. Græsvokset med et enkelt mindre Træ. I Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,8 x 43 x 10 m. Langdysse måler ca. 1 x 43 x 10 m i Ø-V'lig retning. Meget store randsten, særligt i hjørnerne mod Ø, hvor de rager 1,8 m op over terræn (sekundært placerede dæksten ??) Ø 4, V 6, N 27 (2 som små toppe), S 26 (flere end tidligere beskrevet). Omtrent 1,3 m fra V-enden en tværrække af 5 lidt mindre sten. I V-enden 1 større sten til kammer (?) og 2 stentoppe. I Ø-enden 2 aflange kamre, begge Ø-V-vendte. Det vestlige har 3 bæresten og 1 tærskelsten mod V, indre mål 1,8 x 0,7 m, ingen dæksten. 1 m Ø herfor 4 bæresten, indre mål 1 x 0,6 m, ingen dæksten. Bærestenene rager 0,8 m op over højen. Dyssen er meget velbevaret og ligger ved skovstier, stier over højen (ikke nedslidte). I løvskov, ikke det store udsyn. Omtrent 600 m til offentlig vej. Har henvendt mig til skovfoged Poul Andersen, Skovfogedbolig i skovbryn Ø (ved Gyrstinge). Traf ham ikke hjemme, men gav besked til halvstor søn om at jeg kørte ud og så til højene i skoven. ** Seværdighedsforklaring ** Meget velbevaret langdysse med store randsten og flere kammerrester - i skov med flere dysser. Bevoksning: 1983: Græs

1996 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Der var blevet afbrændt bål i dyssens to kamre. Flere flager var afsprængt fra sten på grund af afbrændingen. Den største afsprængning blev monteret på sin plads med to rustfri stålspindler, resten kunne ikke reddes. Kamrene blev oprenset for afbrændte grene. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

nærfoto af revne i sydsten i østkammer, set fra vest
østkammer, set fra nord
flækket sten i østlige kammer, set fra vest
flækket sten i østlige kammer, set fra øst
vestlige kammer, set fra vest
oversigt, set fra vest
den vestlige ende med stenrække, set fra SV
oversigt, set fra VSV
oversigt, set fra øst
oversigt, set fra ØSØ