Vilsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040106-5

Fredningsnr.
342416

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/1 1892, gdr. Jens Olsen. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant Lassen. Langdysse 2 x 17 x 43 m (N-S). Randsten: N 4 (3 v.), V 16 (13 v.), S 5 (4 v.), Ø 21 (15 v.). Af kamret nu kun den nord- lige endesten og 2 væltede sidesten. Bevokset med enkelte store træer og adskillige buske. NMI: ....væltede sidesten (af den vestre kun lidt synlig). Højens overflade fra gammel tid betragtet og i ringe grad behandlet som have, den er dog græsgroet, men har nogen ganganlæg og nogle mindre prydsten midt på. I- øvrigt bevokset med enkelte store træer og adskillige buske.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.9. Tæt nord for Gaarden findes en Langdysse, 96' lang, 24' bred, Jordhøien 4-5' høi, Længderetning Nord-Syd. Af de store og smukke Randsten findes de fleste i deres oprindelige Stilling, mod Nord 1 staaende Sten, 7' høi over den omgivende Jordflade, og 4 omstyrtede Sten; mod Øst 15 staaende, 3 halvt omfaldne og 5 liggende Sten; mod Syd 4 staaende, 1 halvt omfalden mod Vest 5 staaende, 4 halvt omfaldne, 7 liggende Randsten. Jordhøien, som tidligere gik udenfor Stenkredsen, er pløiet tæt ind til Stenene, hvad der har foranlediget,at flere af disse ere omstyrtede. Fire Fod udenfor Stenene burde fredes. En Endesten til en aflang firkantet Kiste sees 15' fra Langdyssens nordre Ende. Jordhøiens Høide mod Syd tyder paa, at der her findes en anden uudgravet Kiste. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overgroet Langdysse (se S.M.). Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 2 x 17 x 43 m. (N-S). Randsten: N.4 (3 væltede), V. 16 (13 væltede), S.5 (4 væltede), Ø.21 (15 væltede). Af Kamret nu kun den norlige Endesten og 2 væltede Sidesten (af den vestre kun lidt synlig). Højens Overflade fra gammel Tid betragtet og i ringe Grad behandlet som Have, den er dog græsgroet, men har nogen Ganganlæg og nogle mindre Prydsten midt paa. Iøvrigt bevokset med enkelte store Træer og adskillige Buske.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Langdyssen måler ca. 2 x 40 x 14 m med god pløjeafstand. Den er meget tilgroet med tæt krat - opgav at tælle rand- sten, ser ud til at være intakt. Der var anbragt en meget lille stendynge ved højfod og fældet et træ på højen, hvor der lå en mindre brændestak. Bad ejer (på gård S for højen) om at undlade at lægge sten og affald på højen fremover. Den ligger ca. 200 m fra offentlig vej på svagt bakkehæld ned mod Flædemose mod Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, ret velbevaret, nær Gyrstinge sø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.