Slotsbanke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040109-19

Fredningsnr.
352312

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Hegn/gærde, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Vej, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af jordvold omkring Pedersborg slotsbanke. Den bevarede del af volden er 390 alen lang og indtil 10 alen høj; den strækker sig i en bue vest for slotsbanken, hvorpå kirken senere er bygget, således som vist på den af landinspecteur Fritz 1880 optagne situationsplan, der er vedføjet det af ministeriet 1880 udgivne værk "Sjællands Stiftslandbykirker" som pl. 36. Volden er beplantet i hele sin udstrækning, og som vist på den citerede plan er der på 2 steder udskåret overgange i volden. Den nævnte vold fredlyses således for kommende tider under (direktionen for de antikvariske mindesmærker), at den in- gensinde under en mulkt af mindst 4 tdr. byg må beskadiges ved gravning eller på anden måde lide overlast. Træerne og den øvrige på volden nu stående plantning forbeholdes embe- det.
Undersøgelsehistorie  (12)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstehaven begrændses af en tilbageværende Rest af Volden omkring Pedersborg "Slotsbanke" (se Kortet i "Sjælands Stiftslandsbykirker") - nu fredlyst. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1883 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1934 Museal udgravning
Journal nr.: 397/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1972 Museal udgravning
Journal nr.: 548/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1973 Museal udgravning
Journal nr.: 466/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Del af jordvold omkring Pedersborg Slotsbanke. Halvkredsvold V for slotsbanken, hvor kirken nu ligger. 2 eller 3 steder er der sænkninger efter gennemgange i volden. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1984 Museal udgravning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Grøft ved byggeri/anlæg
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 444/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Et snit lagt i voldfoden og det foranliggende terræn, hvor der fremkom rester af et gærde og en stenlagt vej.

1992 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 1992015
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ved pløjning inden for halvkredsvolden fandtes sten og østersøkeramik.

1998 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1998034
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Tilladelse fra amtet til udstykning nær den østlige sløjfede del ad halvkredsvolden ved Pedersborg Kirke. Lokalplan udarbejdes.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Liebgott,N.-K.
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
1977

Engberg,N.
Hikuin 19
1992