Sortedys
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040112-6

Fredningsnr.
33247

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, Sortedys 1 x 24 m. Heri 2 aflange kamre. Det sydlig- ste har 3 vældige sidesten i nordlige langside, 2 i sydli- ge langside og for hver kortside 1 endesten, den østlige lavere og at betragte som tærskelsten. Dækstenens sydlige halvdel afsprængt. Den nordlige kiste dannet af 1 sten i nordre langside, 2 i søndre langside og 1 endesten mod V. Mod øst ses 13 randsten mod V 11, men der er flere andre sten på højningen. Græs-busk-trægroet i ager. Bør restaure- res.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.8. I Midten af en rundet Høining, omtrent 60' i Tværmaal, tildels bedækket med næsten uigjennemtrængeligt Krat, findes 2 aflange Gravkister med Længderetning Østsydøst-Vestnordvest. Den sydlige Kiste, bygget af meget store Sten, har 3 Sidesten i hver Langside, af hvilke det østlige Par er faldet indad, 1 Endesten mod Vest og er nu aaben mod Øst. Den store Dæksten er afsprængt. Kisten er udgravet i en Dybde af 5'. Kistens Sidesten rage høist 4' op over Høiens Overflade; Dækstenens høieste Punkt er 7 1/2' over Høien. Den nordligste Kiste dannes af 4 Sidesten, Endestenen mod Øst er lavere end de andre Sten; udfor denne Sten sees to sammenskredne Gangsten. Dæksten mangler; Kistens er udgravet i en Dybde af 2 1/2', Sidestenene rage 3' op over Høiens Flade. Udenom Kisterne, i en Afstand af c.20' fra hver af Kisternes Sidesten findes en Mængde store Sten, af hvilke nogle sikkert danne en Kreds; dennes Form og Stenenes Antal kan paa Grund af det tætte Krat ikke angives. (Syd for Byen). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sortedys (?) (se S.M. Nr.8). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Sortedys", 1 x 24 m. Heri 2 aflange Kamre. Det sydligste har 3 vældige Sidesten i nordlige Langsid, 2 i sydlige Langside og for hver Kortside 1 Endesten, den østligste lavere og at betragte som Tærskelsten. Dækstenens sydlige Halvdel afsprængt. Den nordlige Kiste dannet af 1 Sten i nordre Langside, 2 i søndre Langside og 1 Endesten mod Vest. 1 lavere Sten mod Øst noget bragt ud af Leje er antagelig Kistens Tærskelsten. Mod Øst ses 13 Randsten, mod Vest 11, men der er flere andre Sten paa Højningen. Græs- busk og trægroet. I Ager. Bør restaureres.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse "Sortedys". "Højen" måler ca 0x24x13 m med 1-3 m'pløjeafstand, retning N-S. Der er 2 kamre. Det sydlige er aflangt 3-sidet med 1 bæresten V, 2 N, 2 S (begge langsider hælder meget indad) indre mål ca 2x0,8 m, Ø-V, mod Ø 2 mindre sten. Kamret er delvist dækket af en meget stor overligger, der delvis er skredet ned ad N-siden. Ca 3 m mod N et andet aflangt kammer Ø-V, med 1 lang bæresten N, 1 V, 2 S 1 tærskelsten Ø og 1 eller 2 gangsten, ingen dæksten, ca 1,5 m N herfor større sprængt stenstykke, fra dæksten? Randsten N 1, Ø 14, S 0, V 9 (tælling vanskelig p.g.a. sekundære større sten gennem længere tid . Bæresten 2,2 m over terræn. Højen ligger på kanten af mindre morænebakke, vanskeligt at definere højde og udstrækning af højen. Ligger højt med vidt udsyn, ca 100 m til landevej (ingen parkeringsmulighed). Ejer: 3324.6. ** Seværdighedsforklaring ** Stor dysse med stort kammer, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger flot i landskabet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)