Afd.69 C
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-45

Fredningsnr.
3624180

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr. nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 69C) Langdysse NV-SØ. 6 x 10 m. og med en ubetydelig højning. Rand- sten: SØ. 6, NV. 5, SV. 7, NØ. 4. Tilstede er 2 kamre. Kamrets NØ-side mangler. Mod SV en tærskelsten og en gangsten. Overlig- ger. Vist restaureret. NMI.: Langdysse...................2 kamre. Det Sø. kammer står vinkel- ret på langdyssens retning og langsiderne er dannet hver af 2 sten. Kamrets NØ-side mangler. Mod SV. en tærskelsten og en gangsten. Overligger. Det NV. kammer har samme retning som lang- dyssen. Bevaret er SV. langside dannet af 2 sten og 1 sten NØ. langside (oprindelig 2); NV. kortside 1 sten ; dæksten og SØ. kortside mangler. Vist restaureret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.5.Tæt Øst for foregaaende[sb.44]findes en lille ret vel bevaret Langdysse. Længde 34', Bredde 23', Længderetning i Nordvest-Sydøst. Randstenene ere for største Delen bevarede; men de fleste ere meget smaa. Jordhøiningen er kun et Par Fod høi. I den aflange Gravkiste, med Længderetning: Nordøst-Sydvest mangler Endestenen mod Nordøst; i hver Langside 2 Sten; Endestenen mod Sydvest er 1 Fod lavere end de andre Sidesten. Alle Sidestenene ere skredne lidt ud fra deres Plads. Kisten synes ikke at være udgravet. Af Gangstenene mangler den ene; men et kjendeligt Hul findes hvor den har staaet. Overliggerens høieste Punkt er omtrent 4 Fod over Høiens Overflade. I Langdyssens nordvestre Del findes 3 af Sidestenene i en mindre Kiste, ikke udgravet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, (NV-SØ) 6 x 10 m. og med en ubetydelig Højning. Randsten: SØ.6, NV.5, Sv.7, NØ.4. Tilstede er 2 Kamre. Det SØ. Kammer staar vinkelret paa Langdyssens Retning og Langsiderne er dannet hver af 2 Sten. Kamrets NØ. Side mangler. Mod SV. en Tærskelsten og en Gangsten. Overligger. Det NV. Kammer har samme Retning som Langdyssen. Bevaret er SV. Langside dannet af 2 Sten og 1 Sten i NØ. Langside (oprindelig 2); NV.Kortside 1 Sten; Dæksten og SØ Kortside mangler. Vist restaureret.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret NV-SØ. Mål: 0,3 x 12 x 8 m Kun lav højning. Randsten: NV 5, Nø 7, SØ 6, SV 3. Heri 2 kamre: Det østlige er orienteret NØ-SV, bygget af to spinkle bæresten i hver side og en svær dæksten. NØ-gavlen åben. I SØ-gavlen en tærskelsten, en sten her udenfor må være vestsiden af en gang. Kammeret 1,6 m højt, indvendig 1,75 x 0,8 m. Lidt vest herfor ligger et lille kammer VNV-ØSØ, af 2 sten: 1 i VNV og 1 NNØ. Ingen dæksten. Indvendig mål ca. 1,6 x 0,6 m. Omgivet af ung bøgeskov. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)