Tinghøj

Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040201-6

Fredningsnr.
34258

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 3/6 1925 Gdr. A. Chr. Jensen, Tinghøjgaard Dipl. lydende på gårdejerens og hans søns Jens Jensens navne Afmærkn.: MS, 1925 H. Kjær Langdysse "Tinghøj", 1,4 x 13 x 23 m. Randsten: NØ: 15, NV: 4, SV: 10. Sydligt i højen ses rester af et kammer, nemlig den NØ-langside dannet af 1 sten og den NV-kortside, ligeledes dan- net af en sten. Et nordligt beliggende kammer skulle efter tidligere opgivelse være til stede, men sås ikke nu. Måske tilgroet. Bevokset med græs og et enkelt træ.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod S. en Langdysse 76' l. NNV-SSØ. 26' br. 27' fra den ssø. Ende har været et raktangulairt Gravkammer i samme Retn. som Dyssen; kun den ene Sidesten 6'6" l., der er mærkelig smal 6"-8" og derfor synes udflakt, samt den ligesaa høje Endesten mod NNV., staar tilbage. Af Randstenene staa 14 mod ØNØ. 3 for den nordre Ende, 10 mod VSV, 1 for den søndre Ende ved østre Hjørne; det S.V. Hjørne af Langdyssen er afskaaret, saa at den V.S.V. side kun maaler 55'. Jordhøjen Skraaner et Par Alen udenfor Randstenene. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Tinghøj", 1,4 x 13 x 23 m. Randsten: NØ.15, NV.4, SV.10, Sydligt i Højen ses Rester af et Kammer, nemlig den NØ. Langside dannet 1 Sten og den NV. Kortside ligeledes dannet af 1 Sten. Et nordligt beliggende Kammer skulde efter tidligere Opgivelse være til Stede, men saas ikke nu. Maaske tilgroet. Bevokset med Græs og et enkelt Træ. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tinghøj. Langdysse, mål ca. 1,4 x 23 x 13 m i NV-SØ'lig retning. Randsten NØ 15, NV 4, SV 10 og 1 nedenfor muligvis nedvæltet sten, ret store sten. Omtrent 1/3 fra højens sydende er et kammer parallelt med højretningen. Der findes en aflang smal sten mod NØ og en tilsvarende kort mod NV. Højoverfladen svagt ujævn - intet synligt N-kammer. Den ligger på skråning i et åbent landskab, dellvist omgivet af huse, på mark ca. 20 m fra offentlig vej. Der var pløjet tæt på højens randsten, så der var åben brink, særligt mod S. Et større løvtræ ved kamret. Gav besked på Tinghøjgård om fremover at pløje ca. 1/2 m fra højfod. Intet skur i nærheden. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med store randsten, i åbent landskab. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra SV
Herredstegninger