Knud Lavards Kapel
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040206-15

Fredningsnr.
342527

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: haraldsted by matr.nr. 7a = matr.nr. 7g. Tingl.: 14 okt. 1885: Knud Lavards Kapel. Kapelruinen er 91 fod lang, 28 fod 3 t. bred, med et smal- lere kor og halvrund korafslutning, således som vist ved grundplanen i Årb. f. nord. oldk. og hist. 1885. 1,5 alen om ruinen skal ligge urørt af spade og plov. Tingl.: 18 nov. 1885: Tilføjelse: Ved overgang til en ny forpagtning eller ved eventuelt salg vil være at udlægge at areal 3 alen fra sok- kelen fra begge ender og ligeledes fra siderne regnet efter ruinens største bredde, således at et areal, hvorpå loddens bruger og ejer hverken må grave eller pløje, danner en fir- kant 100 fod i længde vest-øst, 41 fod i bredde. Det står direktionen for mindesmærkernes bevaring frit at indhegne dette areal. Til ruinen vil der være at udlægge og af bruger og ejer at vedligeholde en sti af bredde som den, der nu er udlagt af nuværende forpagter fra den offentlige vej forbi gården. Tingl.: 1. feb. 1922: Tilføjelse: Udvidelse af ovenstående fredlysning således at det under fredlysningen inddragne bælte af 3 alens bred- de uden om ydermurene udvides med yderligere 1 alens bred- de mod nord, vest og syd og 2 alens bredde mod øst. For den- ne yderligere udvidelse, for hvilken Nationalmuseet betaler en godtgørelse på 40 kr en gang for alle, gælder samme fred- lysningsregler som for det ved dekl. af 12 nov. 1885 fredly- ste parti. Tingl.: 26 sept. 1923: Tilføjelse: Arealet på hvilken ruinen er beliggende og over hvis anvendelse direktionen eller eventuelle andre insti- tutioner på statens vegne får bestemmelsesret, er udstykket under matr.nr. 7g Haraldsted by og sogn i Sorø amt for hart- korn 1 1/4 alb. med et areal af 1410 kv.alen.
Undersøgelsehistorie  (12)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Ø. for Gaarden [Espemose Gd.] forefandtes en Tomt af en Bygning "Kildemuren" kaldet. Tomten var opfyldt med en særdeles stor Mængde Markstene og delvis tilgroet. Kun til Nordsiden kunde Dele af Mur følges; de viste, at Bygningen havde været opført af Tufsten og saaledes hidrørte fra den ældre Middelalder. Folkesagnet havde intet bevaret om denne Ruin. Indtil for 20 Aar siden [1863] havde man ofte hentet Byggemateriale her navnlig til Skorstene i Byen [Haraldsted], en senere nedreven Smedie var bleven opført af Stene fra "Kildemuren". - Bygningen havde næppe været nogen Høvdingsgaard den havde ikke været omgiven med Volde eller Grave; man maatte snarere formode, at det var en Kirke, hvis Fundamenter her saas; Ruinens Retning var V-Ø, og henimod den Østre Ende tegnede der sig som Afsats til et "Chor", ligesom et Murfremspring paa dette Sted indad i Bygningen syntes at være Fundament til "Chorbuen". Forskjellige Betragtninger, Stedsnavne og naturlige Forhold ledede til den Antagelse, at man her havde det til St. Knud Hertug viede Capel, opført hvor han faldt for Magnus Haand, og hvor Kilden sprang frem. Kilden var sporløst udtørret, men Navnet Kildemuren og Kildegaardsagre havde bevaret E- rindringen. Gjennem det sidste Navn kunde der tilvejebringes et historisk Vidnesbyrd om Capellets Existens ved det i Worsaae: Minder fra Valdemarernes Tid S.265 aftrykte Brev.- En foreløbig Udgravning blottede da ogsaa "Capellet" i dets fulde Udstrækning med Skib, Chor og tilstødende halvrund Chorslutning, idet man dog alene gravede langs Mursiderne nærmest Hjørnerne af de forskjellige Bygningsdele og kun paa et Par Steder undersøgte Sokkelformen. Flere Spørgsmaal f.Ex. om Dørenes Plads, om Pillefundamenter til et indbygget Taarn m.m. kunne besvares ved en fuldstændig Udgravning. Bygningens samlede indre Længde (se Grundplanen) er ..' Murene ere 3'10 - 4'1" i Skibet, 3'3" - 1" i Choret. Sokkelen har under hele Bygningen været tildannet med Skraakant og hviler paa et bredt Tufstensskifte, der umiddelbart slutter sig til Kampestensfundamentet. I Østenden og langs Sydsiden ere Murene raserede lige til Sokkelen, imod N. staa de bevarede i en Højde af ..'. Nogle mindre Eftergravninger i Bygnings Indre blottede i Choret Rester af et Murstensgulv; i Skibet, hvor der kun gravedes ned paa et enkelt Sted, sporedes ligeledes Murstensgulv; det var helt lagt i Zigzakmønster. Fundet af nogle flade Tufstensplader kunde maaske dog tyde hen paa en delvis, i alt Fald oprindelig Gulvbelægning af denne Art Der fandtes mange profiledede Teglsten (se Profilerne ved Plantegningen), da der gravedes langs Murene; de vise hen paa Ombygninger i Tufstenscapellet foretagne i en ældre gothisk Tid, udentvivl Indbygning af tve- eller tredelte Vinduer. Der fandtes ogsaa Tagsten, baade af den stærkt hulede Form og den mere flade; den oprindelige Tagdækning maa jo antages at have været Bly. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1884 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1940 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Knud Lavards Kapel. Ruinen foreligger som det fremgår af beskrivelsen med skib, kor og apsis, murværk ca. 0,5 m over terræn, af frådsten. Indeni og udenfor ruinen gror der græs og i yderkanten er mindre løvtræer. Enkelte steder på murværket gror der mos. Den ligger i et ret åbent terræn med en sti fra nærliggende gård (mulighed for parkering) - nær skovbryn. Mål ca. 32 x 13 m. Omtrent 80 m til parkeringsplads og 150 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Kapel i ret åbent landskab. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1999059
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Fundet i forbindelse med gravning til nyt telefonkabel. Fundet består af en flad stenlægning med et lag af sten op til 40x50cm store sten. Der vurderes at der ikke er tale om et fundament, da der ikke er lerpakning mellem stenene og dette ville forventes da undergrunden består af grus. Der blev oplyst at der tidligere har ligget en vej hen til Knud Lavards kapel (sb.15), der skulle løbe ind under det nuværende stuehus i Espemosegård. Ved besigtigelsen kunne det dog ikke afgøres om der er tale om denne vej.

1999 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1999059
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Nedgravning af nyt telefonkabel.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Romansk anlæg med apsis, kor og skib af frådsten opført omkring 1150. Skibet forlænget ca. 1170. Kapellet overhvælvet ca. 1250. Ved udgravning i 1884 fandtes i bygningens vestlige parti et gulv af tegl i zigzagmønster, formodentlig fra samme tid.

2003 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2003 af murværk mm.

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Danmarks Kirker 5, Sorø Amt. 1936-1938
1938

Trap Danmark III, 3, Sorø Amt
1954