Storgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
040217-18

Fredningsnr.
36268

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted ved Storgård Voldstedet, der ligger på den vestlige spids af et bakkedrag, består af en ca. 75 m lang banke, der er orienteret i nord- sydlig retning. Mod nord er en ca. 5 m bred tør grav. På bankens sydspids er en nærmest rund banke, hvis diameter er ca. 20 m. Den vestlige del af voldstedet er udpløjet, den østlige be- vokset med træer. Voldstedet ligger ca. 300 m nordøst for Storgården i vestskellet af Storgård skov. Fredningsgrænsen går i øst og vest parallelt med skovskellet, ca. 35 m på hver side af dette. Mod nord går grænsen langs gravens ydre overkant, og i syd i en linje parallelt hermed i en afstand af ca. 80 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald, Arealet vest for skovskellet må dyrkes i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved Skjellet af Storgaard-Skoven er et nu meget udpløjet Voldsted. Selve Borgpladsen er rundagtig c. 60' i Diam. Gravene skulle have været c. 8 Al. dybe. Pladsen sløjfedes først for c. 10 Aar siden [1873]; den laa indtil da inde i Skoven. En Arm af Voldgraven strækker sig ind i Skoven og paa en ved den afskaaren Plads ses en firsidet 29 x 18' vid Fordybning i NV-SØ. Munkestene ere opgravne her.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som beskrivelsen, dog med den tilføjelse, at den tørre grav fortsætter langs den N-lige del af voldstedets Ø-side over en strækning på ca. 40 m.; lidt S herfor et vandhul. Den nærmest runde banke ligger SV-ligt i anlægget. Ejeren fortalte, at der undertiden pløjes munkesten op på stedet. Bevoksning: Dyrket (ager), træer. Omgivelser: Dyrket (ager), skov.

1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 8097/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved en tur i skoven i 1997 havde anmelderen observeret en højning. I centrum blev der iagttaget en sten med hjulkors.

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8097/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det kunne konstateres at hjulkorset ikke fra fra oldtiden, men indhugget i nyere tid. Den højning, der kunne iagttages skal formentlig ses i forbindelse med det sløjfede voldsted. Den iagttagne højningen ligger inde i skoven øst for afsætningen af dette sb. nr.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (2)
Trap Danmark III, Frederiksborg Amt
1953

Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998